Post: : Admin

Thành kính tưởng niệm Giác linh hoà thượng Ân sư tân viên tịch thượng Giải hạ Thiện. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.Cố Hòa thượng Thích Giải Thiện dạy Tăng chúng vào mỗi buổi sáng. Ảnh: Quảng Mẫn chụp ngày 20-03-2010.


Giải Thiện Ân Sư đức hạnh toàn 

Sống đời thanh đạm nhẹ nhàng an 

Thiền môn phục dựng trang nghiêm điện 

Đồ chúng cưu mang thanh tịnh tăng 

Giản dị ung dung nuôi chí đạo 

Hiền hoà tự tại dưỡng tâm trang 

Lợi danh bỏ lại ngoài nhân thế 

Trượng thất già lam vô sự nhàn. 


Trượng thất già lam vô sự nhàn 

Tiếp tăng độ chúng hạnh cưu mang 

Không phân chủ khách đạo tình thắm 

Chẳng bận lợi danh gương đức trong 

Hỷ xả bao dung tâm rỗng lặng 

Từ bi che chở hạnh viên tròn 

Ta Bà mãn nguyện về Tây cảnh 

Xả báo an tường Thượng Phẩm đăng! 


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

California, 03-10-2020 

Pháp Tử-Thích Chúc Hiền (khấp lễ cẩn bút)