Post: : Admin

Người Phật tử không nên tin theo tà kiến vào ngày tết đi dương sao giải hạn, xin xăm bói quẻ mà cần đi chùa tu tập tụng kinh cầu an tu theo pháp hội Dược Sư. Chủ đề "12 Đại nguyện Phật Dược Sư" do HT Thích Quang Đạo giảng.Những bài pháp của HT. Thích Quang Đạo giảng

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Ý nghĩa cầu nguyện - HT Thích Quang Đạo giảng

>>Ngũ phúc lâm môn - HT Thích Quang Đạo giảng