• Phật im lặng để trả lời 'có tự ngã không'?

  09-12-2019
  Phật im lặng để trả lời 'có tự ngã không'?
  Nếu nói có ngã lập tức rơi vào chấp thường, nói không có ngã tức rơi vào chấp đoạn, mà chấp thường hay đoạn cũng đều là tà kiến...
 • Thiền tha thứ

  05-07-2019
  Thiền tha thứ
  Trước khi thực hành thiền rải tâm từ, hành giả nên quán niệm về sự tha thứ. Khởi tâm thiện lành cầu mong tha thứ và xin tha thứ cho hết thảy.