Post: : Admin

Sắp tới môn đồ pháp quyến chùa Đức Phú sẽ tổ chức Lễ Đại Tường cố HT.Thích Lệ Thiện hiệu Bửu Liên. Buổi lễ Đại Tường được tổ chức vào lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 20/06/Quý Mão (06/08/2023).Thiệp thỉnh Lễ Đại Tường cố HT.Thích Lệ Thiện chùa Đức Phú | Phật học đời sống

Thiệp thỉnh Lễ Đại Tường cố HT.Thích Lệ Thiện chùa Đức Phú | Phật học đời sống

Thiệp thỉnh Lễ Đại Tường cố HT.Thích Lệ Thiện chùa Đức Phú | Phật học đời sống

Thiệp thỉnh Lễ Đại Tường cố HT.Thích Lệ Thiện chùa Đức Phú | Phật học đời sống


Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.


Kính Bạch Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni.

Có thân nhờ ơn Cha Mẹ, thành tựu đạo nghiệp là nhờ công đức Tổ Thầy. Nhân ngày đại tường cố Giác Linh Hòa thượng Ân Sư thượng Lệ hạ Thiện hiệu Bửu Liên, trụ thế 85 năm, tịch ư 22/07/Tân Sửu.


Chúng con thành tâm bái thỉnh:...... Hòa thượng...Thân lâm Chùa Đức Phú, 9/19 Nguyễn Bình, ấp 2, Nhơn Đức, Nhà Bè chứng minh cùng cầu nguyện cho Giác Linh Ân Sư chúng con cao đăng Phật quốc. Buổi lễ Đại Tường được tổ chức vào lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 20/06/Quý Mão (06/08/2023).

Sự thân lâm của quý Ngài là niềm vinh hạnh, làm động lực khích lệ cho hàng môn đồ pháp quyến chúng con làm tròn hiếu sự.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát!


Đoàn Phi