Post: : Admin

Thành kính thương tiếc cố Hoà Thượng viện chủ chùa Đức Lâm, Tân Bình. Ngài nuôi rất nhiều tăng chúng, không phân biệt đệ tử của ai, ít ai có được tâm quảng đại như vậy. Huynh đệ chúng con cũng nhờ ơn Hòa thượng, nương tựa Ngài và tăng chúng Đức Lâm, trong thời gian tu học ở chốn Sài thành.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô Việt Nam quốc, Sài thành, Tân Bình quận, Đức Lâm đường thượng, thượng Giải hạ Thiện hòa thượng giác linh!

Từ trời phương ngoại, kính tiếc bậc thầy khả kính

Pháp tướng cố Hòa thượng Thích Giải Thiện


Trời phương ngoại xa xôi, chúng con được huynh đệ báo tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 1-10-2020 (15-8-Canh Tý), trụ thế 80 năm, 50 Hạ lạp.


Chúng con thành kính đảnh lễ giác linh Hòa thượng!

Thành kính thương tiếc cố Hoà Thượng viện chủ chùa Đức Lâm, Tân Bình. Ngài nuôi rất nhiều tăng chúng, không phân biệt đệ tử của ai, ít ai có được tâm quảng đại như vậy. Huynh đệ chúng con cũng nhờ ơn Hòa thượng, nương tựa Ngài và tăng chúng Đức Lâm, trong thời gian tu học ở chốn Sài thành.


Tuy thời gian chỉ có vài năm, nhưng thân giáo, đức hạnh của Hòa thượng luôn in sâu trong tâm khảm.
Hôm qua, bàng hoàng nghe tin Hòa thượng vừa quy Tây, sáng nay dậy sớm, tưởng nhớ Ngài, con chấp bút đề câu đối phụng cúng Ngài.

Giải thế gian nghi sanh chúng thiện Thiện khai phương tiện tiếp tăng đồ

Giải thế gian nghi sanh chúng thiện
Thiện khai phương tiện tiếp tăng đồ


Giải thế gian nghi, là cởi mở, giải nghi cho thế gian. Mỗi ngày ngồi ở bàn, tiếp bá tánh, người thì hỏi ngày xây nhà, xem hướng, lập công ty, lo hiếu sự mộ phần, kể cả hướng nhà hướng cửa hướng bếp v.v... đủ mọi phương diện cuộc sống, mọi nghi vấn xấu tốt của sự đời, mà bá tánh đến thỉnh ý. Ngài đều tùy duyên hướng dẫn rồi sau cùng là hướng thiện, sinh khởi thiện tín Tam Bảo cho bá tánh. Xem ngày giờ mà làm cho bá tánh sanh tín tâm, làm lành. Việc xem ngày giờ tốt xấu, vào trong công hạnh của Ngài, là phương tiện khéo để độ sanh, cũng là phương tiện khéo để tiếp tăng độ chúng.


Tăng chúng khắp nơi về nương tựa, có chỗ ăn ở tu học chốn Sài thành. Sáng nào Ngài cũng tinh tấn thân giáo, đều đặn cả cuộc đời, mỗi sáng thức dậy trước chúng, mở cửa chánh điện, thắp hương đảnh lễ Tam Bảo rồi thức chúng dậy công phu khuya, sau đó phát tiền ăn sáng cho đại chúng. Rồi Ngài thương tưởng hậu học, lấy kinh Lăng Nghiêm ra dạy tăng chúng tu hành. Ngài đều đặn mỗi ngày như thế, mà tạo nhân duyên tu học cho biết bao người, kẻ tăng người tục đều được xông huân từ đức hạnh hỷ xả bao dung của Ngài.


Trong sáng tinh mơ mát lạnh đầu thu xứ Phù tang, tưởng nhớ trong muôn một công hạnh và ân đức của Ngài, chúng con thành kính cúng dường lên Ngài, câu đối từ cõi lòng cung kính cảm nhận công hạnh hoằng hóa của Ngài.

Huynh đệ chúng con, Quảng Niệm - Quảng Xả, xin được thành tâm dâng nén tâm hương và đảnh lễ cúng dường, tri ân lên Giác linh Hòa thượng!

Từ trời phương ngoại, kính tiếc bậc thầy khả kính


Nam mô Việt Nam quốc, Sài thành, Tân Bình quận, Đức Lâm đường thượng, thượng Giải hạ Thiện hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!


Đệ tử Quảng Niệm - Quảng Xả