Post: : Admin

Bài mẫu tác bạch cúng dường Lễ đúc Đại Hồng Chung dành cho quý vị tham khảo trong lễ cúng dường trai tăng.Bài tác bạch cúng dường Lễ đúc Đại Hồng Chung

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LỄ ĐÚNG ĐẠI HỒNG CHUNG


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng và Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni  chứng minh

Hôm nay ngày 01 tháng 01 nhằm 2021 Tăng chúng và Phật tử chùa Quang Minh, xã Nâm Nung huyện Krong Nô tỉnh Đăk Nông chúng con, có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch (lạy 1 lạy).


Kính bạch: Chư tôn đức!


Bổn tự chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức Tăng hiện tiền và kính chúc Chư tôn đức Pháp thể khinh an, luôn luôn là bóng cây Từ bi và trí tuệ che mát chúng con và là mảnh phước điền cho chúng con và chúng sinh gieo trồng phước đức, lợi lạc nhân thiên.


Tiếng Chuông là pháp khí của đạo Phật, đã hiện diện trong các đạo tràng hoằng pháp từ Chư Phật quá khứ và đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. 

Quê hương Việt Nam đã đón tiếng chuông mầu nhiệm của đạo Phật, tiếng chuông đã trở thành một phần của đời sống tâm linh, tình cảm và cũng đã trở thành di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam chảy mãi trong dòng lịch sử hơn 2000 năm. Để rồi tiếng chuông trở thành âm thanh tình cảm của quê hương: “Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng có chùa quanh năm; chuông khuya gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi, mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió chao ơi bỏ chùa!”. 


Hôm nay trong khung cảnh rực rỡ huy hoàng trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng Phước Thiện, dưới ánh từ quang của Đức Thế Tôn, với sự hiện diện chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, chẳng ngại tuổi già sức yếu, hoan hỷ quan lâm đến Đạo tràng, để chú nguyện Lễ Đúc Đại Hồng chung, trai đàn giải oan bạt độ chẩn tế âm linh cô hồn và chứng minh trong buổi lễ hôm nay.


Để đáp tạ hồng ân Chư Phật, Chư Bồ Tát. Chư Hiền Thánh Tăng, cùng lễ tạ ơn Chư Tôn Đức Đức Tăng Ni đồng thời hồi hướng phước báu cho các Phật Tử đã đóng góp công đức kiến tạo già lam, đúc đại hồng chung thành tựu viên mãn.


Chúng con y luật, y Pháp vâng Lời Phật dạy, thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi và tịnh tài trước dâng lên cúng dường chư Phật, Chư Tổ sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng  Ni.

Nhờ oai lực Chư Phật, nhờ lòng hoan hỷ  và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà Phật Pháp được trùng quang, Thiền môn nghiêm tịnh, Hải chúng an hoà, đất nước thanh bình, nhơn dân an lạc. Chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con tật bịnh nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng thọ, gia đình hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường như ý, và cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng bát nạn tam đồ được giải thoát.


Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.
Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức sức khoẻ dồi dào, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tuổi thọ miên trường, huệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.