Post: : Admin

Trụ trì không phải o bo giữ chùa, làm trụ trì là thay Phật hành Bồ-tát đạo, là vị sứ giả Như Lai, đem chánh pháp của Đức Phật đi gieo rắc tất cả bách gia bá tánh... Bài pháp 'Vị trụ trì cần làm gì' do HT Thích Quang Đạo thuyết giảng.
Những bài giảng của HT Thích Quang Đạo:

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo
>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo
>>Phước huệ song tu - HT Thích Quang Đạo
>>Bốn pháp hạnh phúc - HT Thích Quang Đạo
>>12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng