Post: : Admin

Mời quý vị lắng nghe bài pháp 'huấn luyện tâm' TT Thích Thông Phương giảng tại: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác ngày 20.11.2016.
TT. Thích Thông Phương