Post: : Admin

Bài pháp đầu năm của HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp. Mời quý thích chúng nghe chủ đề: Ai cho ta bình an? 
HT Thích Giác Hạnh