Post: : Admin

Chữ Trụ Trì là "an tâm thực tướng đoạn tận phan duyên tức là Trụ, tổng trì tam đức, bí tạng Như Lai tức là Trì vị trụ trì trong Phật giáo" Không phải đi nhận chùa mới là Trụ Trì, tất cả người tu hành ở chỗ nào đi nữa cũng là trụ trì, thì nhận chùa làm trụ trì đó chỉ là duyên, trụ trì chính của mình là giữ vững vị trí của mình đó là Tăng.
Video HT. Thích Quang Đạo chia sẻ về "chữ trụ trì trong Phật giáo"

Hòa thượng chia sẻ Trọng trách vô cùng to lớn, Giáo Hội có 13 Ban ngành vận, vị trụ trì ít nhất phải hiểu rõ 10 ban

-Tăng sự trụ trì phải thông hiểu

-Giáo dục trụ trì cần hểu để nuôi Tăng chúng, dạy dỗ tăng chúng để có người truyền thừa mạng mạch Phật pháp.

-Hoằng pháp trụ trì nghiên cứu kinh pháp của Đức Phật, lấy hoằng pháp làm sự nghiệp

-Nghi lễ giúp âm siêu dương thới, phương tiện hoằng dương

-Hướng dẫn nam nữ Phật tử học hỏi tu tập

-Trụ trì hiểu rõ pháp chế, nội quy Ban Tăng Sự, pháp luật. v.v...

Chức năng đa dạng, vì thế trách nhiệm nặng nề của người trụ trì trong Phật giáo. khác với chữ trụ trì của đời thường.


Tâm Đức giới thiệu

Quay phim: STD