Post: : Admin

Mời quý thính chúng nghe bài pháp chủ đề "Báo hiếu tối thượng" do ĐĐ Thích Quảng Tánh chia sẻ.
Xem thêm: 

>>Tu tập để được an vui - ĐĐ Thích Quảng Tánh
>>Hoài bảo tuổi trẻ - ĐĐ Thích Quảng Tánh
>>Tọa đàm 'Chánh kiến về hiếu đạo' ĐĐ Thích Quảng Tánh