Post: : Admin

Ông là một ẩn sĩ khổ hạnh thời Ấn Độ cổ đại, sống vào khoảng thế kỉ thứ 6 trước Công nguyên. Ông được biết đến nhiều nhất với dự đoán rằng Thái tử Tất-đạt-đa của thành Ca-tỳ-la-vệ, hoặc sẽ trở thành một Đại đế vĩ đại, hoặc sẽ trở thành một đạo sĩ vĩ đại.Ai là người xem tướng cho thái tử Tất-đạt-đa?

Lời tiên đoán của ông về sau trở thành sự thật, khi Thái tử Tất-đạt-đa cuối cùng đã chọn con đường tu hành và người người đời tôn xưng với danh vị là Phật, Ngài là Đức Thích Ca Mâu Ni.


Câu 1: Ai là người xem tướng cho thái tử Tất-đạt-đa?


a. Pasenadi (Ba-tư-nặc)

b. Asita (A-tư-đà)

c. Ajatashatru (A-xà-thế)


Nguyên Xuân tổng hợp