Post: : Admin

Vesak là tên gọi tháng thứ 4 trong năm theo lịch cổ của Ấn Độ. Đại lễ Vesak, còn gọi là lễ Tam hợp Đức Phật. Đại Lễ Phật đản Vesak LHQ được tổ chức đến nay là lần thứ mấy?Đại Lễ Vesak LHQ được tổ chức lần thứ mấy?

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2017 được đăng cai tổ chức tại tiểu khu Mungkid, Magelang Regency, Trung Java, Indonesia.


Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca (ba sự kiện: Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn đều diễn ra trong tháng Vesak).


Trả lời câu hỏi: Đại Lễ Vesak LHQ được tổ chức lần thứ mấy?

a. Lần thứ 16
b. Lần thứ 17
c. Lần thứ 18