Post: : Admin

Chửi thì khua mép quá chừng Mà sao xin lỗi lừng khừng lời văn. Chửi thì dùng miệng nói năng Bây giờ xin lỗi, dùng văn viết vào.Thư xin lỗi

THƯ XIN LỖI

Chửi thì khua mép quá chừng
Mà sao xin lỗi lừng khừng lời văn.
Chửi thì dùng miệng nói năng
Bây giờ xin lỗi, dùng văn viết vào.
Lỗi xin, xin lỗi thế nào
Vài câu xong ký rẹc vào là xong.
Lỗi thì như cả dòng sông.
Mà khi sám hối vài dòng như chơi.
Đọc qua tui thấy nực cười.
Bao nhiêu sở học mười mươi đâu rồi.
Vài dòng ngắn ngủi là thôi.
Coi như xong việc, chuyện rồi cũng qua.
Cho rằng dương thế họ tha.
Chứ dưới địa ngục không tha bao giờ.
Nghiệp gieo thấu đến cõi trời.
Tới luôn âm phủ muôn đời trầm luân.
Cũng là kinh nghiệm thế nhân.

Cho ai ác khẩu, ý, thân mê mờ.


ST