Post: : Admin

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm là một tác phẩm mới của thầy Đồng Tiến, bạn có thể chưng ở trước bàn làm việc của mình, để học theo hạnh của Bồ tát Quán Âm. >>Thư pháp bên cửa thiền của Triệu Sơn

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Quán Âm Bồ-tát có 12 đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Pháp cú có câu:

"Nguyện học hạnh Quán Âm

Nghệ thuật hiểu và thương,

Nghe mà không thành kiến,

Không đem lòng vấn vương"

Mời quý vị thưởng lãm 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm viết trên dĩa.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đai nguyện 1:  Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 2: Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 3: Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện  4: Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 5: Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 6: Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 7: Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 8: Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 9: Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 10: Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đại nguyện 11: Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện.

Thư pháp trên dĩa 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Âm

Đai nguyện 12: Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện.


Phong Vân giới thiệu