Post: : Admin

Ban tổ chức, chương trình Tang lễ cố HT Thích Trí TâmTang lễ cố HT Thích Trí Tâm

LỄ TANG CỐ ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TÂM, PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM GHPGVN

BAN LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TÂM
 
-        Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;  
-        Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-        Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;

-        Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;

-        Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hòa từ Khóa I – V;

-        Nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng Đạo kiêm Chánh Đại diện Trung Phần Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam;
-        Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa;
-        Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ Khóa I – V;

  
-        Trú trì Tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     
1.        Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
2.        Hòa thượng Thích Thanh Sam Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN
3.        Hòa thượng Thích Đức Phương Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
4.        Hòa thượng Dương Nhơn Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch HĐTS.
5.        Hòa thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN
6.        Hòa thượng Thích Hiển Pháp Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
7.        Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
8.        Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN
9.        Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
10.    Hòa thượng Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
11.    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự TƯ GHPGVN
12.    Hòa thượng Thích Thiện Duyên Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN
13.    Hòa thượng Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch HĐTS
Phó TB. Thường trực Ban GDTN TƯ GHPGVN
14.    Hòa thượng Thích Thiện Tâm Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
15.    Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN
16.    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
17.    Hòa thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN
18.    Hòa thượng Thích Thiện Tánh Phó Chủ tịch HĐTS
Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
19.    Hòa thượng Thạch Sok Xane Phó Chủ tịch HĐTS
20.    Thượng tọa Thích Thanh Quyết Phó Chủ tịch HĐTS
Phó TB. Thường trực Ban GDTN TƯ GHPGVN
21.    Thượng tọa Thích Quảng Hà Phó Chủ tịch HĐTS
Phó TB. Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
22.    Hòa thượng Thích Trung Hậu Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN
23.    Hòa thượng Thích Huệ Minh Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ
24.    Thượng tọa Thích Đức Thiện Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
25.    Thượng tọa Thích Thiện Thống Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN
26.    Ông Trần Ngọc Thanh Chủ Tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa
27.    Ông Ngô Truyện Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ,
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa
28.    Hòa thượng Thích Ngộ Tánh  
Đại diện Ban Trị sự và Môn đồ Pháp quyến
 
29.    Hòa thượng Thích Thiện Xuân
30.    Thượng tọa Thích Thiện Tấn
 
 
BAN LỄ TANG
 
 
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TÂM
 
-     Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-     Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-     Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
-     Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;
-     Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hòa từ Khóa I – V;
-     Nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng Đạo kiêm Chánh Đại diện Trung Phần Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam;
-     Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa;
-     Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ Khóa I – V;
-     Trú trì Tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Chứng minh:                                     Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
                                                            Hòa thượng Thích Đức Phương
                                                            Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
                                                            Hòa thượng Thích Hiển Pháp
                                                            Hòa thượng Thích Trí Quảng
                                                            Hòa thượng Thích Như Ý
                                                            Hòa thượng Thích Liễu Pháp
 
Trưởng ban:                                      Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
Phó Trưởng ban:                              Hòa thượng Thích Thiện Pháp
                                                            Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
                                                            Hòa thượng Thích Thiện Duyên
                                                            Hòa thượng Thích Giác Toàn
                                                            Hòa thượng Thích Trung Hậu
                                                            Hòa thượng Thích Huệ Minh
                                                            Thượng tọa Thích Đức Thiện
                                                            Thượng tọa Thích Thiện Thống
Phó Trưởng ban điều hành:
                                                            Hòa thượng Thích Ngộ Tánh
                                                            Hòa thượng Thích Minh Thông
                                                            Hòa thượng Thích Nguyên Quang
                                                            Hòa thượng Thích Minh Châu
                                                            Hòa Thượng Thích Trí Viên  
                                                            Ông Trần Ngọc Thanh
                                                            Ông Ngô Truyện
                                                            Ông Nguyễn Hữu Dinh 
Ủy viên:
                                                 HT. Thích Huệ Trí                  HT. Thích Giác Liêm
HT. Thích Ngộ Tịnh               HT. Thích Tịnh Nghiêm        
TT. Thích Thiện Phước          TT. Thích Đức Lưu               
TT. Thích Trừng Thi              TT. Thích Thiện Tấn 
TT. Thích Chúc Long             TT. Thích Nhật Hiếu
                                                TT. Thích Giác Trong             NT. TN Huệ Hương
NT. TN Diệu Vân                   ĐH. Như Phước - Trần Sơn
 
Các Tiểu ban:
- Thư ký:           ĐĐ. Thích Thiện Phước, ĐĐ. Thích Nguyên Đăng,
                                   ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh ,  NS. TN. Diệu Phúc  
                       SC.Thích Nữ Lệ Nhật,  CS. Như Phước – Trần Sơn 
- Tài chánh Thủ quỹ: SC. Thích Nữ Chơn Phương, 2 Phật tử chùa Nghĩa Phương
- Nghi lễ: HT. Thích Minh Châu + Ban Nghi lễ Tỉnh Giáo hội
· Chấp lệnh: HT Thích Tịnh Nghiêm, HT. Thích Quảng Thiện,
HT. Thích Nguyên Quang, TT. Thích Như Lưu 
- Tiếp tân: HT. T. Nguyên Quang, HT. T. Tâm Khai, HT. T. Thiện Thông, TT.  Giác Trong, TT.Hành Tri, TT. Thiện Trí, TT. Thích Thiện Tấn, TT. . Thiện Hạnh, TT.  Lương Ân, , TT. Nhật Hiếu, TT.  Huệ Giáo, NT. Diệu Nguyện, TN. Huệ Phúc, SC. TN. Liên Tứ
-      Thiết trí: TT. T. Thiện Huệ, TT. T Thiện Phước, ĐĐ. T. Nguyên Thành, ĐĐ. T. Như Từ,   ĐĐ. T. Tâm Mẫn, ĐĐ. T. Thiện Lập, PT. Hoàng Ngọc Thạnh, PT. Lê Văn Tựa, PT. Phụng
- Âm thanh ánh sáng: PT. Như Thịnh+PT Như Tánh  
- Trật tự: Phật tử Chùa Nghĩa Phương
- Tiếp lễ: NT. TN. Diệu Nguyện, NT. TN. Minh Hiền, NS. TN. Như Trí,  SC TN. Chơn   Toàn, SC. TN. Chơn Phương, PT. Thúy Liễu, PT. Thanh Hiền
- Dẫn lễ: Tăng sinh Trường Trung Cấp + Gia đình Phật tử
- Hương đăng: ĐĐ. Thích Như Danh+ĐĐ. Thích Như Độ, Lễ Trường:  2 Tăng sinh
- Tiếp trú: ĐĐ. Thích Tâm Như,  ĐĐ. Thích Chúc Lạc, ĐĐ. Thích Như Nghĩa,  ĐĐ. Thích Thiện Hóa,  SC. TN. Chánh Quang
- Thị giả: SC TN. Diệu Châu, SC TN. Chánh Quang &  Ni sinh Trường Trung cấp Phật học
- Ẩm thực trai soạn: SC. TN. Hạnh Đoan+ Phật tử C. Nghĩa Phương + C. Nghĩa Minh
- Hành đường: SC. TN Hạnh Phát, SC. Thích Nữ Chơn Dung, & Ni sinh Trường Trung Cấp
- Dâng hoa: Gia Đình Phật tử
- Y tế: PT. Tâm Nguyên, PT. Diệu Ngộ + Bác sĩ Bệnh Viện Tỉnh Khánh Hòa
- Bảo vệ môi trường: Phật tử chùa Nghĩa Phương
- Điều hành xe: ĐĐ. T. Thiện Quang, ĐĐ. T. Như Từ,  ĐĐ. Thích Tâm  Mẫn,    PT.  Lê Văn   Tựa, PT. Nguyễn Văn Được+ Gia đình phật tử
- TTTT và quay phim nhiếp ảnh: Ban Thông Tin Truyền Thông Phật giáo Khánh Hòa
- Tư liệu kỷ yếu Tang lễ: Ban Thư Ký, ĐĐ. Thích Huệ Pháp + Cư sĩ Giang Phong
- Xướng ngôn: TT. T Trí Chơn, ĐĐ. T Nguyên Đăng, T Tâm Hiền, ĐĐ. Thích Thanh Tri
 


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

 
•          Viên Tịch: lúc23:00 ngày 10/10/2017 (21.08 Đinh dậu)
•          Ngày 11.10.2017  (22.08 Đinh dậu)
               - 16g00:          Cung thỉnh nhục thân nhập Kim quan
               - 17g00:          Lễ thọ phục
•          Ngày 12.13.14.15/10/2017 (23.24.25.26/ 08 Đinh dậu)
               -  03g30:         Thỉnh chuông U minh
               -   04g00:        Công phu
               -   05g00:        Chấp tác
               -   06g00:        Điểm tâm
               -   07g30:        Tụng Kinh
               -   08g00:        Lễ viếng
               -  10g00:         Cúng ngọ – Tiến Giác linh
               -  11g00:         Thọ trai
               -  14g00:         Tụng Kinh – Lễ viếng
               -   19g00:        Tịnh độ
•          Ngày 16/10/2017 (27/08 Đinh dậu)
                -  03g30:        Thỉnh chuông U minh
                -  04g00:        Công phu
                -  05g00:        Chấp tác
                -  06g00:        Điểm tâm
                -  06g30:        Cung thỉnh Giác linh Lễ Phật tại Tổ Đình Hải Đức,
                                      chùa Sắc Tứ Long Sơn – Trụ sở Tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh hòa
                - 07g30:         Lễ viếng - Tụng  kinh
                - 10g00:         Cúng ngọ  - Sơ dạ cung tiến Giác linh
                -  11g00:        Thọ trai
                - 13g00:          Lễ viếng
                - 14g00:         Thỉnh Giác linh lễ Phật – Yết Tổ
                -  16g00:        Lễ viếng của Hội đồng Trị sự Trung Ương
                - 18g00:         Sái tịnh bảo tháp
                - 19h30:         Lễ Tưởng niệm Tri ân của môn nhơn Pháp phái, Phật tử
•          Ngày 17/10/2017  (28.08 Đinh Tậu)
                - 03g30:         Thỉnh chuông U minh
                                      Công phu, Chấp tác, Điểm tâm
                - 05g00:         -Lễ Phát hành
                - 06g00:         -Lễ tưởng niệm (chương trình riêng)
                                      -Cung thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp
                                      -Lễ an vị Giác linh