Post: : Admin

Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ I (1981 - 1987), Nhiệm kỳ I là thời kỳ xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, 49 thành viên Hội đồng Trị sự, thành lập 28 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành hội, 6 ban ngành hoạt động.>>Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

>>Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam


[009] Ngày 04-07/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, 09 tổ chức, hệ phái trong cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


[165] Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo có 165 thành viên tham dự.
[028] Đại hội đã thành lập ra 28 Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố.
[002] Đại hội đã thành lập 02 trường Cao cấp Phật học Việt Nam.Từ ngày 04-07/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, 09 tổ chức hệ phái trong cả nước gồm:

Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Tp. Hồ Chí Minh, Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước miền Tây Nam bộ, Hội Phật học Nam Việt, cùng Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo có 165 thành viên tham dự.

I. Đại biểu thuộc thành phần Ban vận động, hiện diện 33 vị

1) Ban Chứng minh: 4 vị.
2) Ban Thường trực: 8 vị.
3) Ban Thư ký: 3 vị.
4) Các ủy viên: 11 vị.
5) Các Tiểu ban: 7 vị.

II. Đại biểu các Giáo hội, Hệ phái, Tổ chức Phật giáo có 98 vị

1) Đoàn Đại biểu Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam: 22 vị (và 1 vị trong Tiểu ban của Ban vận động).
2) Đoàn Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất: 21 vị.
3) Đoàn Đại biểu Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam: 12 vị.
4) Đoàn Đại biểu Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước thành phố Hồ Chí Minh: 10 vị.
5) Đoàn Đại biểu Giáo hội Tăng già Nguyên thuỷ Việt Nam: 8 vị.
6) Đoàn Đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước miền Tây Nam Bộ: 8 vị.
7) Đoàn Đại biểu Giáo hội Tăng già phái Khất sĩ Việt Nam: 6 vị.
8 ) Đoàn Đại biểu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thiên Thai Giáo quán tông: 5 vị.
9) Đoàn Đại biểu Hội Phật học Nam Việt: 5 vị (và 1 vị trong Tiểu ban của Ban vận động).

III. Đoàn Đại biểu thuộc thành phần tiêu biểu trong Tăng, Ni, cư sĩ có 34 vị


Nhiệm kỳ I là thời kỳ xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, 49 thành viên Hội đồng Trị sự, thành lập 28 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành hội, 6 ban ngành hoạt động.


Đại hội đã thành lập 02 trường Cao cấp Phật học Việt Nam.

Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 được thành lập ngay sau ngày Đại hội thành công vào 9-11-1981.

Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 2 được thành lập quý 3 năm 1984.Truyền hình An Viên