Post: : Admin

Con người sống trong tham, sân, si gây nhiều nghiệp ác cho mình và người. Lúc lâm chung sẽ sanh về chốn đia ngục khổ sở. Mời quý vị xem Phim Phật giáo "Ngạ quỷ lõa thể".