Post: : Admin

Chư tăng là mô phạm của quần sanh, phước điền của chư thiên và nhân loại. Trong tăng đoàn, các Ngài thực hành pháp khiêm cung, cung kính, đảnh lễ tôn sùng các bậc trưởng thượng, tôn túc trưởng lão, cao niên hạ lạp và nghe theo lời chỉ dạy của các vị đó.>> Hạnh khiêm cung là nét văn hóa phi vật thể


Người biết khiêm cung để học Thánh hiền

Thiện pháp này khiến cho tăng chúng trở nên cường thịnh,sự kiện này được nói đến trong kinh điển như sau:

"Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm"
(16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

(Mahàparinibbàna sutta)


Lời bàn:

Sự hành trì theo lời dạy của Đức Phật của chư đại đức tăng là tấm gương sáng để các hàng thiện tín noi theo. Việc thực hành pháp khiêm cung các bậc trưởng thượng khiến cho tăng đoàn có được sự tôn ti trật tự rõ ràng và đây chính là con đường giúp phát triển phạm hạnh và trưởng dưỡng những tâm tịnh hảo tốt đẹp trợ duyên cho bước đường tu tập được nhiều thuận lợi. Thiện pháp này đem lại sự an vui to lớn ngay trong hiện tại cho những ai biết lắng nghe và hành trì theo diệu Pháp.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung / Phật học đời sống