Post: : Admin

Sáng nay, ngày 17/ 10 (28.8.Đinh Đậu) Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa cùng Môn đồ pháp quyến Tổ Đình Nghĩa Phương long trong tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan Cố Đại lão HT. Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN nhập Bảo tháp Huệ Minh tại Chùa Nghĩa Sơn, xã Phước Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Ban Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN tham dự lễ truy niệm

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

 HT. Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đọc điểu văn của BTS

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

HT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên đọc tiểu sư Cố HT. Phó Pháp chủ

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặc  HĐCM, HĐTS GHPGVN đọc điếu văn  lễ truy niệm

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

HT. Thích Minh Thông, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thay mặc BTC đọc lời cảm ta

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Cung tiến kim quan - nhục thân Cố đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Môn đồ pháp quyến

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Trí Tâm nhập Bảo tháp Huệ Minh

Phật học Khánh Hòa