Post: : Admin

Do vô minh bao phủ, chúng sanh hữu tình không thấy được sự vận hành của các pháp theo đúng bản chất chân như của chúng vì tâm luôn bị vọng động bởi tham lam, sân, hận và si mê nên nhìn sai, hiểu sai sự thật về các pháp hữu vi. Trong Tăng Chi Bộ Kinh,Đức Phật có nói về sự kiện này như sau:

"5. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp, bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Ví cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với tâm bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).


Lời bàn:

Khi tâm bị loạn động bởi những dòng suy tư bất tận, chúng sanh sẽ không thể nào thành tựu chánh tri kiến, liễu tri được các pháp thượng nhân và tỏ ngộ được bản chất chân đế của vạn pháp giống như mặt hồ bị khuấy đục, một người đứng trên bờ không thể nào thấy được những gì nằm dưới đáy hồ. Chỉ khi nào hành trì theo Pháp bảo, đạt được sự tiến bộ cao tột trong pháp hành thì chân lí được rạng tỏ bởi trí tuệ siêu tam giới sẽ soi sáng tất cả làm hiển bày sự vận hành của các pháp đúng theo bản chất chân như của chúng và những người con Phật nhàm chán các pháp hữu vi khi thấy được tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã luôn hiện hữu trong các pháp này từ đó tiến tới việc nhàm chán, xả ly các pháp ấy nơi tâm và đạt được sự an lành hạnh phúc trong ánh hào quang vi diệu của đức từ phụ Thích Ca. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An