Post: : Admin

Đạo lộ Bát Chánh là con đường đưa đến bất tử đoạn diệt khổ đau chỉ có trong giáo Pháp của chư Phật, là con đường đưa đến sự an vui to lớn vắng bóng khổ đau.Bài liên quan:

>>Khổ đau hay hạnh phúc là chính ở bạn
>>Đâu là hạnh phúc chân thực
>>Đi tìm hạnh phúc trong tâm - TT Thích Viên Giác

Có những pháp đưa đến sự thanh tịnh và các pháp đó được nói đến trong kinh điển như sau:

Con đường đi đến sự an vui hạnh phúc

Con đường đi đến sự an vui hạnh phúc

CÁC PHÁP THANH TỊNH"1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười?

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát.
Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt chương X - Mười Pháp).


Lời bàn:

Khi đi theo đạo lộ tám nhánh là con đường đoạn diệt tham lam, sân hận và si mê nơi tâm, khi việc hành trì giáo Pháp đạt được kết quả tột bậc chánh trí sanh khởi phá tan vô minh đưa chúng sanh hữu duyên vượt thoát bờ mê thành tựu chánh giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn bất tử là nơi an vui độc nhất vắng bóng khổ đau. Ngoài đạo lộ này sẽ không hiện hữu những bậc thánh cao thượng trong giáo Pháp của chư Phật. 

Đây chính là thanh tịnh đạo, con đường đưa đến thanh lọc tâm trở nên thuần tịnh,trong sáng, tẩy trừ ác pháp và đoạn diệt phiền não vô minh. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung / Phật học đời sống