Post: : Admin

Đại giới đàn Tâm Hòa IX Tây Ninh sẽ tổ chức 4 ngày các giới tử Tăng thi tại chùa Linh sơn Phước Trung và Giới tử Ni thi tại chùa Long Châu Phước Trung.             

Tây Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA IX NĂM  2020 – PL: 2564
TỪ NGÀY 6-9/ 11/ 2020 NHẰM NGÀY 21 - 24/09/ NĂM CANH TÝ 

* NGÀY 06/ 11/ 2020 (NHẰM NGÀY 21/ 09/ CANH TÝ)
08 giờ 00:      Giới tử tập trung chùa Linh Sơn Phước Trung và chùa  Long Châu  Phước Trung
09 giờ 00:      Sinh hoạt giới tử, Ban quản Giới tử và các Ban.
10giờ 30:       Cúng ngọ
11 giờ 00:      Thọ trai
12 giờ 00:      Chỉ tịnh
13 giờ 30:      Thức chúng
 14 giờ 15:     Thi viết
* Giới tử Tăng thi tại chùa Linh sơn Phước Trung
* Giới tử Ni thi tại chùa Long Châu Phước Trung
15 giờ 00                : Khảo hạch Phật pháp
17 giờ00                  : Tụng luật ( nếu có )
18 giờ 00                 : Tiểu thực   
19 giờ 00                 : Sinh hoạt Giới tử
20 giờ 00                 : Sám hối kinh hành
22 giờ 00                 : Chỉ tịnh
 
* NGÀY 07/ 11/ 2020 ( NHẰM NGÀY 22/ 09/ CANH TÝ)
 
06 giờ 00:      Giới tử tập trung tại chùa Linh Sơn Phước Trung.
07giờ 00:       Cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm
                   - Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự
                   - Ban Thập Sư – Quý vị quan khách.
08 giờ 30:       Khai mạc Đại Giới Đàn ( có chương trình riêng.)
10 giờ 30:       Khai chung Bản- cúng ngọ
11 giờ 00:       Thọ trai
12 giờ 00:       Chỉ tịnh
13 giờ 30:       Khai đạo Giới tử tại chùa Linh Sơn Phước Trung
                     Kiết giới tràng  
16 giờ 00:       Truyền giới Sa Di  tại chùa Linh Sơn Phước Trung
                      Truyền giới Sa Di Ni và Thức Xoa tại chùa Long Châu  Phước  Trung
19 giờ 00:        Sám hối kinh hành
22 giờ 00:        Chỉ tịnh
 
* NGÀY 08/ 11/ 2020 ( NHẰM NGÀY 23/ 09/ CANH TÝ )
 

04 giờ 00:       Thức chúng

06 giờ 30:       Truyền giới Tỳ kheo tại chùa Linh Sơn Phước Trung

                     Truyền giới Tỳ Kheo Ni tại chùa Long Châu Phước Trung.
10 giờ 30:       Cúng ngọ
11 giờ 00:       Thọ trai
12 giờ 00:       Chỉ tịnh
14 giờ 00:       Giới tử ni cầu thọ Chánh Pháp Đại Tăng ( Chùa Trung)
17 giờ 00:       Tiểu thực
18 giờ 00:       Truyền Bồ Tát giới ( Chùa Linh Sơn Phước Trung )
19 giờ 00:       Tấn Hương ( thọ liều Tăng và Ni tại  chùa Linh Sơn Phước Trung)
20 giờ 00:       Trai Đàn Chẩn Tế
 
 * NGÀY 09/ 11/ 2020( NHẰM NGÀY 24/ 09/ CANH TÝ )
 
08 giờ 00:       Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn
10 giờ 00:       Cúng ngọ
11 giờ 00:       Thọ trai
HOÀN  MÃN