Post: : Admin

Trở về chốn tổ Chùa Thuyền Tôn bên sườn núi Thiên Thai )Tổ 10, KV5, Ngủ Tây, An Tây, Tp. Huế), Thừa Thiên Huế. Nơi Tổ sư Liễu Quán và nhiều vị cao Tăng tu hành.