Post: : Admin

Siddhartha Gautama hay Tất-đạt-đa Cồ-đàm, Cù-đàm (phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn: 悉達多 瞿曇), còn được người đương thời và các tín đồ đạo Phật sau này tôn xưng là Shakyamuni; Devanagari: शाक्यमुनि; (phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn: 释迦牟尼), nghĩa là Bậc thức giả tộc Thích Ca, hay gọi đơn giản là Phật.Vua Thiện Giác và Vua Tịnh Phạn

Vị vua cai trị thành quốc Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu).


Câu 2: Cha của Thái Tử Tất Đạt Đa tên là gì?

a. Asita ( A Tư Đà)

b. Suddhodhana (Tịnh Phạn)

c. Đề Bà Đạt Đa


Lan Anh - Tổng hợp