Post: : Admin

Các bậc chân nhân thành tựu trong việc tu dưỡng đạo đức, điều phục và chế ngự tâm, an trú tâm vào việc hành trì Pháp bảo, các vị ấy đạt được sự bình yên, hạnh phúc chân như khi tâm dần lìa xa ác pháp...Tâm có một sức mạnh to lớn vô cùng vô biên mà chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lực này để ứng dụng vào trong cuộc sống thường nhật, sinh hoạt, sản xuất. Khi tâm được rèn luyện, tu tập sẽ phát huy được những khả năng phi thường còn tiềm ẩn. Đó chính là những năng lực thần thông phi phàm, những điều kì diệu ngoài sức khám phá của khoa học đương đại.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh,Đức Phật có nhắc đến bản chất của tâm tu tập như sau:

"2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).


Lời bàn:

Các bậc chân nhân thành tựu trong việc tu dưỡng đạo đức, điều phục và chế ngự tâm, an trú tâm vào việc hành trì Pháp bảo, các vị ấy đạt được sự bình yên, hạnh phúc chân như khi tâm dần lìa xa ác pháp, trở nên mạnh mẽ, kiên cố, bất lay động trước những tác động của các pháp hữu vi.

Các Ngài có thể khai mở được những sức mạnh to lớn của tâm thức, làm được những điều phi phàm,thực hiện được những việc khó ai có thể làm được đó là đoạn diệt tham lam, sân hận và si mê nơi tâm, thoát ly cấu nhiễm dục trần và an trú trong hạnh phúc cao thượng của sự giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An