Post: : Admin

Theo cáo phó, HT.Thích Chí Mãn đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 8-9-2017 (nhằm ngày 18-7-Đinh Dậu) tại chùa Pháp Vân, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Trụ thế: 76 năm, Hạ lạp: 52 năm.Cáo phó: HT.Thích Chí Mãn viên tịch


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BAN TỔ CHỨC
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ MÃN
  • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
  • Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng  
  • Trú trì chùa Pháp Vân, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
 
A. BAN CHỨNG MINH
Hòa Thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG
- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH TRÍ TÂM
- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH THIỆN DUYÊN
- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ
- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng                             

B. BAN LỄ TANG
Trưởng ban:                  
Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Trưởng ban Thường trực:           
Hòa Thượng THÍCH THIỆN PHÁP
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
- Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
Phó Trưởng ban Điều hành:            
Hòa Thượng THÍCH TỪ TÁNH
- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Phó Trưởng ban: 
Hòa Thượng THÍCH HUỆ TRÍ
- Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
Hòa Thượng THÍCH GIÁC LIÊM
- Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN
- Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội
- Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương
Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TPĐN
Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN
- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban HDPT GHPGVN TPĐN                                       
Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH TỪ NGHIÊM
- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TPĐN
Thượng Tọa THÍCH PHÁP CAO
- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH HUỆ VINH
- Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TPĐN
Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH
- Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
 Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠO
- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN Tp. Đà Nẵng
 Thượng Tọa THÍCH TỪ ĐẠO
- Giám tự Tổ đình Từ Hiếu (đại diện Môn phái)
 Ông NGUYỄN ĐĂNG HẢI
- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Tp. Đà Nẵng
 Ông NGÔ KHÔI
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng

ỦY VIÊN                                 
                        Thượng tọa THÍCH ĐỨC TRÍ
            Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng - 
                        Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
                                                Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng -
                        Đại Đức THÍCH PHÁP CHÂU
                                                Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH THÔNG HUỆ
                        Trưởng ban Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH HUỆ PHONG
                        Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH HẠNH TẤN
                        Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH ĐẠO LỰC
                        Trưởng ban Thông tin Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH HUỆ CHẤN
                        Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH THÔNG ĐẠT
                        Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH THANH NGUYÊN
                        Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
                        Đại đức THÍCH MINH LIÊM
- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng                     
                        Đại đức THÍCH TÂM LỰC
                        Đại diện Môn đồ Pháp quyến -
                        Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
                                                Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN -
                                                Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU THỤC
- Nguyên Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng         
                                                Ni Trưởng THÍCH NỮ HẠNH TÂM
                                                Nguyên Trưởng Ban KTTC Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng -
                                                Sư cô THÍCH NỮ MINH HIỀN
                                                Trưởng Ban KTTC GHPGVN Tp. Đà Nẵng-
BAN THƯ KÝ:                     
Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠO                               
Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
                                                Đại Đức THÍCH PHÁP CHÂU
                                                Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH
                                                Cư sĩ TRẦN VĂN NHỨT
                                                Cư sĩ TRẦN VĂN HỒNG
                                             Cư sĩ PHAN MINH HẢI
THỦ QUỸ:                           
Sư cô THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG. 
C. CÁC TIỂU BAN:
BAN NGHI LỄ:                   
Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH
Và quý vị thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN XƯỚNG NGÔN:        
Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠO                                         
Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
Đại Đức THÍCH QUẢNG MINH
Đại Đức THÍCH TỊNH BẢO                                                                                     
Đại Đức THÍCH THANH TÂM
Đại Đức THÍCH NGUYÊN AN
BAN TIẾP TÂN: Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN TÀI CHÁNH:             
Ni Trưởng THÍCH NỮ HẠNH TÂM
Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN
BAN HẦU KIM QUAN:     
Đại Đức THÍCH HUỆ ĐĂNG
Đại Đức THÍCH HẠNH TOÀN
và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng
BAN HƯƠNG ĐĂNG:        
Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH
Đại Đức THÍCH CHÂU GIÁC
Đại Đức THÍCH NHẬT QUANG
Đại Đức THÍCH CHÂU DƯƠNG
Đại Đức THÍCH THIỆN TỊNH
Sa di THÍCH CHÂU THANH
Sa di THÍCH CHÂU ĐẠO
BAN THỊ GIẢ:                    
Sư Cô THÍCH NỮ GIỚI HẢO
Sư Cô THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
Sư Cô THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
Sư Cô THÍCH NỮ THANH MAI
Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng
và Đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm
BAN TIẾP LỄ:                     
Đại Đức THÍCH NHUẬN HÒA
Đại Đức THÍCH ĐỒNG NGHĨA
Đại Đức THÍCH THÔNG THỂ
Đại Đức THÍCH KHÁNH CHƠN
Đại Đức  THÍCH QUẢNG HẠNH
Đại Đức  THÍCH PHÁP HẠNH
Đại Đức  THÍCH PHÁP HIỂN
Và Phân Ban GĐPT Đà Nẵng
BAN HÀNH HƯƠNG:        
Sư Cô THÍCH NỮ DIỆU TÍN
Sư Cô THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG
Sư Cô THÍCH NỮ CHÚC KIM
Sư Cô THÍCH NỮ THANH KIỆM
Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN
Sư Cô THÍCH NỮ MINH HẠNH
BAN TRẦN THIẾT:            
Đại Đức THÍCH TỊNH BẢO
Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM 
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN,  ĐƯA ĐÓN VÀ TIẾP TRÚ:
Đại Đức THÍCH HUỆ PHONG
Cư sĩ LÊ TẤN PHƯỚC
BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG:   
Cư sĩ PHẠM TRƯƠNG CÔNG TRIỀU                                                           
BAN Y TẾ:                                       
Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ
Và các Y - Bác sĩ TUỆ TĨNH ĐƯỜNG
BAN ẨM THỰC, TRAI SOẠN:     
Ni Trưởng THÍCH NỮ TỊNH ĐỨC
Sư cô THÍCH NỮ GIỚI CHƠN
Sư cô THÍCH NỮ MINH TỊNH
Sư cô THÍCH NỮ NHUẬN Ý
Sư cô THÍCH NỮ HỒNG BẢO
và Đạo tràng Phật tử GIỚI HƯƠNG
BAN HÀNH ĐƯỜNG:                    
Ni Sư THÍCH NỮ DIỆU TỪ
Sư Cô THÍCH NỮ TUỆ NHÃ
Sư Cô THÍCH NỮ HUỆ BẢO
Sư Cô THÍCH NỮ THANH HOÀNG
Sư Cô THÍCH NỮ THANH LIÊN
Sư Cô  THÍCH NỮ HUỆ TỊNH
và Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng                                                           
BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH:
Cư sĩ  HOÀNG NGỌC QUẢ
Cư sĩ  HÀ QUỐC HẢI                                                
BAN TƯ LIỆU, KỶ YẾU:              
Thượng Tọa THÍCH HUỆ VINH
Đại Đức THÍCH THANH NGUYÊN
Đại Đức THÍCH ĐỒNG DŨNG
BAN KIỂM SOÁT: Ban Kiểm soát GHPGVN tp. Đà Nẵng 
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN TRẬT TỰ - MÔI TRƯỜNG:

Cư sĩ  HUỲNH NGỌC LÂM  và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng


Xem thêm: 

>>Cáo phó: HT.Thích Chí Mãn viên tịch
>>Lễ nhập kim quan HT.Thích Chí Mãn