Post: : Admin

Ban Thường Trực Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2012-2017) gồm 16 thành viên.HT Thích Thiện Duyên - thành viên HĐCM, phó Chủ tịch HĐTS trưởng Ban HDPT TW, trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam

HT Thích Thiện Duyên - thành viên HĐCM, phó Chủ tịch HĐTS trưởng Ban HDPT TW, trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam


HT. Thích Hạnh Niệm - Ủy viên HĐCM, phó Ban thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban tăng sự

HT. Thích Hạnh Niệm -  Ủy viên HĐCM, phó Ban thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban tăng sự


HT. Thích Thiện Thành - Ủy viên dự khuyết HĐTS, phó BTS PG tỉnh Quảng Nam

HT. Thích Thiện Thành - Ủy viên dự khuyết HĐTS, phó BTS PG tỉnh Quảng Nam

Ủy viên dự khuyết HĐTS, phó BTS PG tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban giáo dục Tăng Ni trưởng Ban pháp chế

TT. Thích Giải Quảng - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam kiêm chánh thư ký

TT. Thích Giải Quảng - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam kiêm chánh thư ký

TT. Thích Hạnh Hoa - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam

TT. Thích Hạnh Hoa - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam

TT. Thích Đồng Nguyện - trưởng Ban hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam

TT. Thích Đồng Nguyện - trưởng Ban hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam

TT. Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng Ban kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam

TT. Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng Ban kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Như Giải - Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Như Giải - Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Tịnh Đức - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban kinh tế tài chánh

ĐĐ. Thích Tịnh Đức - Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban kinh tế tài chánh

ĐĐ. Thích Viên Quán, phó thư ký BTS GHPG tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Viên Quán, phó thư ký BTS GHPG tỉnh Quảng Nam

Ni sư Thích Nữ Nhật Tân- Thủ quỹ BTS GHPG tỉnh Quảng Nam

Ni sư Thích Nữ Nhật Tân- Thủ quỹ BTS GHPG tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Viên Tánh - Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Viên Tánh - Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Tịnh Châu - trưởng Ban văn hóa tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Tịnh Châu - trưởng Ban văn hóa tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Viên Hải - trưởng Ban thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Viên Hải - trưởng Ban thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Thắng Thiện - Ủy viên thường trực, phó Ban thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Thích Thắng Thiện - Ủy viên thường trực, phó Ban thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam


BTV