Post: : Admin

Đức Phật được toàn thể xã hội từ vua chí dân thảy đều kính ngưỡng, nhưng bên cạnh đó những người chống đối Ngài, những chướng duyên… không phải là không có.Những nghịch duyên trong cuộc đời Đức Phật

Căn cứ theo kinh Phật Thuyết Hưng Khởi Hạnh, các chướng

duyên trong cuộc đời Đức Phật đại để như sau:

1. Bị Tôn Đà Lị phỉ báng.

2. Bị Đồ Di Bạt chửi mắng.

3. Bị đau đầu khi Tỳ Lưu Ly sát hại dòng họ Thích.

4. Bị nhức mỏi thân thể.

5. Bị đau ở hai bên bả vai.

6. Bị gỗ cứng đâm vào chân.

7. Bị Đề Bà Đạt Đa xô đá từ trên núi xuống làm chảy

máu chân.

8. Bị nữ nhân Đa Hoạt ở giữa đại chúng vu báng.

9. Bị ăn lúa ngựa ba tháng.

10. Bị khổ hạnh sáu năm.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)