Post: : Admin

Phật dạy, có 8 pháp khiến người phụ nữ trở lên toàn hảo, an lạc và hạnh phúc, làm chủ được cuộc đời và vận mệnh của mình trong đời này và đời sau.Đức Phật dạy tám pháp khiến người phụ nữ thành công và chiến thắng

Đức Phật dạy tám pháp khiến người phụ nữ thành công và chiến thắng


(Kinh Tăng Chi Bộ)

PHỤ NỮ THÀNH CÔNG
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại lâu đài của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visàkhà:
Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này. Đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?
(1). Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc.
(2). Biết thâu nhiếp (Đắc nhân tâm, quán xuyến, thu phục lòng người..) các người phục vụ.
(3). Sở hành vừa ý chồng.
(4). Biết giữ gìn tài sản.
Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này. Đời này rơi vào trong tầm tay của nàng.
Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tay của nàng. Thế nào là bốn?
(1). Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân đầy đủ lòng tin (Tín tâm vào Tam Bảo, hiểu và tin sâu nhân quả..)
(2). Đầy đủ giới đức. (Ngũ giới, thập thiện)
(3). Đầy đủ bố thí (Bố thí người ngèo khổ, tới các loài vật yếm thế, bố thí tam bảo..)
(4). Đầy đủ trí tuệ (Khi có đầy đủ TÍN, GIỚI, THÍ, thì sẽ dẫn đến TUỆ. Hiểu Vô thường, khổ, vô ngã, tứ vô lượng tâm, khổ, tập, diệt, đạo..)
Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong tầm tay của nàng.


(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 8, phẩm Ngày trai giới, phần Ở đời này [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996.

phụ nữ thành công, phật dạy tám pháp, 8 pháp đưa đến thành tựu,