Post: : Admin

Mỗi năm tháng giêng theo truyền thống Việt Nam các chùa tổ chức khai đàn Dược Sư Thất Châu, dâng sớ cầu an đầu năm, mong một năm cho nhân dân sức khỏe bình an, mọi việc được thắng duyên hanh thông.Song đó, Phật học đời sống xin giới thiệu Nghi thức cúng đàn Dược Sư nhương tinh giải hạn đầu năm 2022. Dành cho quý vị tham khảo, tiện cho việc trì tụng khai đàn cũng như tạ đàn hoàn mãn.

Sớ cầu an đầu năm song ngữ âm Hán - Việt truyền thống; sớ Cầu an nghĩa do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990.

Sớ cầu an đầu năm song ngữ âm Hán - Việt truyền thống; sớ Cầu an nghĩa do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990.


Lễ Dược Sư nhương tinh giải hạn nghi thức

NGUYỆN HƯƠNG: ...

Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần). .

KỲ NGUYỆN: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo. Tư thời: Kim tín chủ5 thành tâm lễ cúng, nhương tinh giải hạn, tập phước trinh tường, kỳ an bổn mạng 6 hiệp tín chủ nam nữ lão thiếu đẳng.

THIẾT NIỆM: nhược phi tế tống chi nghi, khủng hữu khiếm minh chi lự. Thị dĩ nghiêm trần pháp tịch, kiền bị đăng hoa, viên phụng Tam bảo chứng minh, Tinh quân giám cách, gia hộ tứ thời khương thới, bát tiết bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma ha tát.

LỄ TAM BẢO: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không ...

TÁN: Dương chi tịnh thủy ... .

Nam mô Thanh lương địa Bồ tát (3 lần).

-Nhược điểm đăng thời, đương nguyện chúng sanh, phổ chiếu chư Thiên, mãn đường quang lãng.

Nam mô Nhiên đăng Vương Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Nhiên Đăng đảnh lễ tấu Ngọc hoàng,

Bắc đẩu, Nam tào chiếu lưỡng ban,

Bổn mạng ngươn thần lai chứng giám,

Kỳ tăng diên thọ tỷ Nam san.

TỤNG: Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Đế Thích, Thiên tào vọng giám tri,

Phần hương khải thỉnh hướng kim trì,

Bất di bổn thệ lâm đàn nội,

Đồng triển oai quang hạ tứ duy.

TỤNG: -Nam mô Phạm Thiên Vương Bồ tát (3 lần).

-Nam mô Đẩu tinh Giáo chủ Tiêu tai xí thạnh Lưu Ly Quang.

-Nam mô Đại bi ... Thiên thủ thiên nhãn ...

XƯỚNG,SỚ: Kim vì chư tín chủ nhương tinh giải hạn chi sự, ngưỡng khấu hồng từ kỳ an sớ văn, cung đối Phật tiền, hảo tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.

TUYÊN SỚ: Phục dĩ ... (tuyên sớ tất).

---o0o---

Sớ cầu an đầu năm song ngữ âm Hán - Việt truyền thống; sớ Cầu an nghĩa do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990.

Sớ cầu an đầu năm song ngữ âm Hán - Việt truyền thống; sớ Cầu an nghĩa do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990.

TỤNG NHƯƠNG TINH KỆ:

Chí tâm quy mạng lễ: Nam Bắc Đông Tây trung ngũ đẩu, châu thiên thất thập nhị cung thần, nhị thập bát tú liệt phương ngung, cửu diệu thất tinh chư Thánh chúng, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Phật quang chủ chiếu, bổn mạng ngươn thần, đại hạn tiểu hạn tinh quân, đại vận tiểu vận tôn thần, la kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu, kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường.

Tiêu tai xí thạnh Quang Vương Phật (3 lần).

XƯỚNG: Nam Bắc Đông Tây chủ chiếu minh,

Trung cung bổn mạng kiết phò tinh,

Hiện tiền chúng đẳng đồng âm tán,

Phước thọ tăng long vĩnh khương ninh.

TỤNG: Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Đệ tử chúng đẳng, nhứt tâm thành kính, cầu sám Dược Sư, đảnh lễ thập phương chư Phật:

NA CHÚNG LUÂN PHIÊN LỄ TRÙNG HIỆU PHẬT:

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật (1 lạy).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới quá khứ chư Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới hiện tại chư Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới vị lai chư Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh.

Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát.

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát.

Nam mô Dược Vương Bồ tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ tát.

Nam mô Di Lặc Bồ tát.

Nam mô Tiêu tai chướng Bồ tát.

Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát.

Nam mô Nhạc âm thọ hạ tam vạn lục thiên Bồ tát.

Nam mô A Nan tôn giả bát thiên Tỳ kheo chư đại Thánh tăng.

Nam mô Cứu thoát Bồ tát.


TỤNG HỒI HƯỚNG:

Nhương tinh cầu an công đức thù thắng hạnh ... .

KỲ NGUYỆN: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

CUNG VĂN: Tinh tượng lệ thiên, khánh đổ đương niên nhi chủ chiếu. Nhơn tâm đầu địa, thành khuynh thử dạ dĩ kỳ an (nhương).

THƯỢNC LAI: Tín chủ nam nữ đẵng, tu hương đăng trà quả thiết cúng, xưng Phật hiệu. lễ Phật danh, phúng tôn kinh, tập thử công đức, chuyên vì nhương tinh giải hạn, thỉnh phước nghinh tường, bảo mạng diên sanh, cầu an gia đạo. Chư thiện nam tín nữ tánh danh kế trình vu hậu: ... (đọc tên) ... hiệp tín chủ đẳng, trượng thừa kinh sám công đức, âm siêu dương thới, lợi ích tồn vong.

PHỤC NGUYỆN: Thành tâm lễ kính, ngưỡng kỳ kiết diệu phò cung, mạng vị tăng sùng, khất tẩy hung tinh thối xả.

PHỔ NGUYỆN: Cao siêu phước quả, tăng trưởng thiện căn, tài tấn lộc thăng, đồng triêm Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

LỄ TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật ...

---o0o---

LỄ DƯỢC SƯ NHƯƠNG TlNH GIẢI HẠN SỚ

(Sớ cúng sao hội)

PHỤC DĨ:

Huệ nhựt viên minh, chúc thập phương chi thế giới.

Trí đăng quang lãng, phá đại địa chi hôn mông.

Nhập nhị lục chi nguyện môn, việt tam kỳ chi quả hải.

Sớ vị:

Việt Nam quốc, ... tỉnh, ... quận, ... xã cư. Cung tựu, ... tự, trụ.

Phụng Phật, tân xuân hiến cúng, nhiên Dược Sư đăng, lễ Dược Sư sám, nhương tinh giải hạn, kỳ phước bảo an sự. Kim tín chủ thiện nam tín nữ thập phương bổn đạo Phật tử bá tánh lão ấu đẳng. Duy nhựt nhiên trí huệ chi tâm đăng điểm quang minh chi cự chúc, khấu bái.

Cung can:

Kim liên tọa hạ, chiếu giám phàm tình, ngôn niệm tín chủ đẳng. Tự trần bổn mạng: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi đẳng niên, lương ngoạt nhựt thời kiến sanh.

THƯỢNG THUỘC: Bắc đẩu, Tham lang, Lộc tồn, Cự môn, Văn khúc, Liêm trinh, Võ khúc, Phá quân đẳng tinh quân.

KIM NIÊN SỞ TRỊ: La hầu, Thổ tú, Thủy diệu, Thái bạch, Thái dương, Vân hớn, Kế đô, Thái âm, Mộc đức đẳng tinh quân.

HẠN LÂM BÁT QUÁI: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài đẳng cung thần quang.

VẬN CHÍ: Huỳnh tuyền, Tam kheo, Ngũ mộ, Thiên tinh, Tán tận, Thiên la, Địa võng, Diêm vương, Bạch hổ đại hạn, Kim lâu, Mộc ách Tam tai đẳng hạn thần quân các tương chủ chiếu. Thiết niệm: Đệ tử chúng đẳng sanh phùng thạnh thế hạnh hoạch thiện duyên.

Vọng:

Tam bảo hộ niệm chi từ tôn cảm tứ ân phò trì chi đại đức. Càn khôn phú tải, nhựt nguyệt chiếu lâm, quốc gia thủy thổ sanh thành, phụ mẫu cù lao dưỡng dục, phất năng báo đáp.

Tư giả cẩn dĩ kim ngoạt kiết nhụt. Thời phùng tân xuân giai tiết, cảnh thuộc hòa phong, quần tinh tụ hội chi thời. Kiền thỉnh Tăng già cung vu bảo điện.

Phúng tụng:

Dược Sư bảo sám chi huyền văn, đảnh lễ Vạn đức kim thân chi diệu tướng. Kim tắc đạo tràng dĩ biện, pháp sự tuyên hành, la liệt hương hoa, hiến Dược Sư đăng, kỳ an bổn mạng, khai kinh hiến cúng sớ văn đầu thành.

Bái bạch:

Đông phương Đẩu tinh Giáo chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chứng minh.

Phổ cập:

Tam hiền Thập thánh Tứ phủ Vạn linh, Bát bộ Long thiên, can chi lục giáp, bát quái ngũ hành, nhị thập bát tú, cửu diệu thất tinh, mặc thùy giám cách, cộng giáng trinh tường.

Phục nguyện:

Vô minh đốn phá, bổn giác lãng nhiên, thường chiêm mãn nguyệt chi kim dung, hằng đồ nghĩa thiên chi ngọc trục. Từ quang chiếu xứ, tai nạn toàn tiêu, nguyện chuyển luân thời thọ niên miên viễn. Gia đình khương kiện, tài lộc dinh môn, quá vãng tiên vong cao siêu Tịnh độ.

Cẩn sớ:

Tuế thứ ... niên, chánh ngoạt, tân xuân nhựt, phụng vì đệ tử hiệp Tăng, Ni, thiện tín đồng khấu bái. Thượng sớ.