Post: : Admin

Đăng bảo toạ, lễ Trai đàn Chẩn tế tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do TT.Thích Nhật Quang làm sám chủ.
Video Đăng bảo toạ, trai đàn chẩn tế TT.Thích Nhật Quang


Đăng bảo tọa là gì: Đăng: lên; Bảo tọa: chỗ ngồi quý báu.


Đăng bảo tọa nghĩa là: lên chỗ ngồi chỗ ngồi quý báu. Người ở thế gian gọi chiếc ngôi quý báu của bực vua hay quốc trưởng là bảo tọa. Trong Phật giáo các nhà tu hành gọi chỗ ngồi của Phật là tòa kim cang (tòa kim cương ).


Trước khi Đăng Bảo Tọa hành lễ trai đàn chẩn tế, vị sám chủ thực hiện ấn chú xong mới lên ngồi chỗ quý báu, ngồi tòa sư tử (Sư tử tòa).

Đăng bảo toạ, lễ Trai đàn Chẩn tế tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do TT.Thích Nhật Quang làm sám chủ.

Đăng bảo toạ, lễ Trai đàn Chẩn tế tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do TT.Thích Nhật Quang làm sám chủ.


Hội đồng kinh sư thực hiện pháp sự khoa nghi.


TT.Thích Nhật Quang làm sám chủ đàn tràng.


Nguồn video: Phật học đời sống