Post: : Admin

Dù lễ cúng ông táo về chầu trời ngày 23 tháng chạp đã qua, xin gửi đến bạn tham khảo "Lời khấn nguyện lễ cúng ông Táo" do Đại đức Thích Đồng Hoàng cẩn soạnLời khấn nguyện cúng ông táo

Lời khấn nguyện lễ cúng ông Táo

Một nén hương lòng thành tâm kính niệm

Kính Lễ Đông Trù Tư Mạng Táo Quân Tôn thần chứng minh !
Con tên là: Trần Văn A

Hiện trú: 207 A, Võ Thị  Sáu phường 7 quận 3, Tp.HCM


Theo truyền thống dân tộc, hôm nay đêm hai mươi hai rạng sáng hai mươi ba tháng chạp. Chúng con dâng trọn tâm thành, đối trước án tiền thành tâm cáo bạch !
Kính Lễ Quý Ngài !
Chúng con theo lời Phật Dạy , hiểu được muốn biết quả hỏi Nhân, muốn rõ nhân nhìn Quả . Chẳng vọng chẳng cầu ban phước chẳng tránh nghiệp giáng tội. Chỉ biết nương lời Phật Dạy , tu nhân hành thiện. Mỗi ngày trôi qua giữ tâm niệm lành , các ác không làm, các thiện dưỡng nuôi. Trọn đời tu tạo công đức .

Táo Quân

Chúng con biết rằng , quý ngài có sự hiển linh trong ba cõi , cũng vẫn còn tu nguyện đời chứng đắc. Chúng con hiểu được , các ngài là thiện thần, bảo hộ Quốc Dân , kính sùng Tam Bảo !

Ngày nay , mãn ngày cuối năm. Chúng con thành tâm dâng bạc lễ thành, ân cần kính niệm.
Một năm trôi qua , đời người vô thường tấn tốc, kính trọng thiện thần , cũng là tô bồi công đức
Chúng con nguyện , giữ thân miệng ý thanh tịnh. Hài lòng thiện thần theo gót Phật !
Nay, truyền thống dân tộc, kính thành tưởng niệm. Xin hứa trọn lòng bảo vệ môi sinh , thực hiện hạnh lành trọn đời sống đạo. Tu tạo công đức lành, luôn nhớ chuyện tử sinh mà giữ mình chánh niệm !
Nguyện cho, thế giới hoà bình chúng sinh an lạc. Nhà nhà tu phước hành thiện, giữ gìn năm điều đạo đức Thế Tôn đã dạy. Gia đình trọn đời hướng về chánh giác !

Thành tâm cẩn bạch !


Thích Đồng Hoàng cẩn soạn