Post: : Admin

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai ra thông báo số: 181/TB-BTS, V/v Bãi miễn chức vụ và cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Trúc Thái Phước,thế danh Lê Ngọc Tâm.Lào Cai: Bãi miễn chức vụ và cho hoàn tục đối với ông Lê Ngọc Tâm

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai ra thông báo số: 181/TB-BTS

V/v Bãi miễn chức vụ và cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Trúc Thái Phước.

Thông báo

V/v Bãi miễn chức vụ và cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Trúc Thái Phước.
Kính gửi - Hội đồng Trị sự TW. Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-Ban tôn giáo tỉnh Lào Cai.
Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhận được đơn xin rút khỏi các chức vụ Ủy viên thường trực Ban Từ thiện Xã hội Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Phó trụ trì Thiền viện trúc Lâm Đại Giác, thị trấn Sapa của Đại đức Thích Trúc Thái Phước, thế danh Lê Ngọc Tâm vì lý do cá nhân.
Căn cứ Nội quy Tăng sự TW GHPGVN; theo đề nghị của Thiền phái trúc Lâm Việt Nam và Thiền viện trúc Lâm Đại Giác. Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai đã xem xét và thống nhất chấp thuận như sau:


01. Bãi miễn chức vụ Ủy viên thường trực Ban Từ thiện Xã hội Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Đại đức Thích Trúc Thái Phước, thế danh Lê Ngọc Tâm, sinh ngày 26/11/1972, cư trú tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác tổ 6, phường Phan Si Păng, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai

02. Thu hồi quyết định số 14/QĐ-BTS ngày 07/07/2020 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai v/v Bổ nhiệm phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác tổ 6, phường Phan Si Păng, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai.

03. Xóa tên, pháp danh, phẩm trật khỏi danh sách Tăng ni Phật giáo tỉnh Lào Cai và cho hoàn tục trở về cuộc sống tại gia đối với Đại đức Thích Trúc Thái Phước.

04. Giao thiền viện Trúc Lâm Đại Giác thực hiện ngay việc thu hồi y pháp, chứng điệp thụ giới, chứng nhận Tăng Ni và các giấy tờ liên quan Phật giáo của ông Lê Ngọc Tâm; có văn bản bàn giao lại cho Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai trước ngày 16/11/2020.

05. Từ ngày ra thông báo này, ông Lê Ngọc Tâm không còn là tu sĩ Phật giáo; không thuộc sự quản lý của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai. Mọi hoạt động của ông Lê Ngọc Tâm liên quan Phật giáo, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai không chịu trách nhiệm.

Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai kính gửi thông báo và đề nghị Hội đồng Trị sự TW GHPGVN, Ban tôn giáo tỉnh Lào Cai cùng các cơ quan chức năng được biết và thực hiện công việc theo thẩm quyền.


TM.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN-CHÁNH THƯ KÝ

Đại đức Thích Chân Tín


Phật học đời sống giữ bản quyền. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên www.phathocdoisong.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Phật học đời sống.