Post: : Admin

Giấy quy y tam bảo song ngữ Việt Anh tiện sử dụng cho các chùa trên thế giới.Giấy quy y tam bảo song ngữ Việt Anh

Giấy quy y tam bảo song ngữ Việt Anh


1. PHẬT LÀ ĐẤNG GIÁC NGỘ HOÀN TOÀN.

2. PHÁP LÀ LỜI CHỈ DẠY CỦA ĐỨC PHẬT

3. TĂNG LÀ CÁC VỊ XUẤT GIA TU HÀNH.

THE FIVE PERCEPTS
1. Do not kill sentient beings
2. Do not steal from other persons.
3. Do not commit improper sex act.
4. Do not tie or say harmful things.
5. Do not use aicohok or intoxicants.

THREE JEWELS: BUDHDHA, DHARMA, SANGHA
1. BUDHDHA is the Enlightened One.
2. DHARMA is the Buddha's Teaching.
3. SANGHA is the Buddhist Priests.

Đệ tử nhất tâm phụng trì Tam Bảo và giữ gì NGŨ GIỚI

Quy y tại:....................

Buddhist Upa should honor the THREE JEWELS and pratice the FIVE PRECEPTS
Take refuge at:....

Buddhist
Birthdate
A native of
Buddhist name


Quý vị cần in ấn mẫu này, liên hệ : 0777719559

Tuệ Đại