Post: : Admin

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch, trưởng Ban Tăng sự TW ký thông bạch việc tổ chức An cư Kết hạ năm 2021, Phật lịch 2565.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————–

Số : 128/TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2021

 THÔNG BẠCH
Tổ chức An cư Kết hạ – Phật lịch 2565

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kết hạ, Tăng Ni hàng năm phải An cư ba tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương thông báo tới Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni trong công tác tổ chức An cư Kết hạ PL.2565 – DL.2021 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

 1. Việc tổ chức An cư Kết hạ do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh) chịu trách nhiệm đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp và ấn định địa điểm. Mỗi đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên; Tăng, Ni an cư riêng biệt. Lưu ý việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiến hành phun khử khuẩn tại các hạ trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng cho các hành giả an cư.

Nếu Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh ủy nhiệm cho Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện) tổ chức, đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.

 1. Đối với những đơn vị GHPGVN cấp tỉnh không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh, thành phố. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi tổ chức ACKH liên tỉnh tiến hành thủ tục đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp.
 2. Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.
 3. Đối với những cơ sở là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) có đông Tăng Ni tu học, muốn tổ chức An cư tại chỗ thì phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản.
 4. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có thể lồng ghép việc tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kết hạ.
 5. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cần lưu ý nắm sát, theo dõi tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phương tiện tổ chức, xin ý kiến Chính quyền, kết hợp Sở Y tế và các Cơ quan liên quan tại địa phương để đảm bảo việc tổ chức An cư tập trung, vừa đáp ứng nhu cầu tu học cho Tăng Ni, vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 1. Về mặt Giáo hội:

(1). Điểm An cư Kết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

(2). Điểm An cư Kết hạ do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký với Trung ương Giáo hội.

 1. Về mặt Luật pháp:

(1). Đối với những điểm ACKH tập trung cấp huyện, đăng ký với UBND cấp huyện.

(2). Đối với những điểm ACKH tập trung cấp tỉnh, thành phố đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

(3). Đối với Tăng Ni ở các tỉnh, thành khác đến xin ACKH tại các tỉnh, thành có tổ chức An cư tập trung, phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú tạm vắng với Chính quyền nơi đi và nơi đến.

 1. Hồ sơ xin phép :

(1). Trường hợp An cư Kết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni thường trú trở lên nếu an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới; Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và Ban Trị sự cấp tỉnh, thành mới được phép tổ chức.

(2). Đối với những điểm An cư Kết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).

(3). Sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan Nhà nước, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh lập thủ tục đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.

III.  NỘI DUNG SINH HOẠT TRONG 3 THÁNG ACKH:

Để đạt được mục đích của việc An cư Kết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định – Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, Ban Tổ chức các Điểm An cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau đây:

(1). Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành… giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

(2). Tùy theo trình độ của Tăng Ni An cư từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề.

(3). Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và đông Tăng Ni An cư, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chính Giáo hội theo một số tài liệu như: Tài liệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh…

(4). Tổ chức chuyên đề góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN.

(5). Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ An cư, nên chú trọng đến việc phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường.

(6). Mời đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

IV. THỜI GIAN AN CƯ KẾT HẠ:

 1. Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16/4 âm lịch, kết thúc vào ngày 16/7 âm lịch (27/5/2021 đến 23/8/2021).
 2. Đối với Phật giáo Nam Tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch (24/7/2021 đến 20/10/2021).

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC AN CƯ KẾT HẠ:

 1. Sau khi công tác tổ chức An cư Kết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố gửi danh sách Tăng Ni An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội và Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 2. Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kết hạ gồm có: Đơn xin An cư Kết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do TWGH cấp, 2 ảnh màu 2×3.
 3. Thời gian gửi báo cáo kết quả công tác tổ chức An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.
 • Các tỉnh, thành phố phía Bắc gửi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
 • Các Tỉnh, Thành phố phía Nam gửi về Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai việc tổ chức An cư Kết hạ, nếu có yêu cầu Trung ương Giáo hội hỗ trợ, đề nghị Quý Ban Trị sự có công văn gửi về Văn phòng 1, Văn phòng 2 TWGH trước ngày khai Hạ hai tuần để tiện việc sắp xếp.

Kính chúc mùa An cư Kết hạ PL. 2565 thành tựu viên mãn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– HT. Chủ tịch HĐTS;
– UBTW MTTQVN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Văn phòng T.176;
– VP Ban Dân Vận TW (T.78);
– UBND, MTTQ, SNV/BTG các tỉnh, TP;
– Lưu: VP1 – VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(Đã ký, đóng dấu)

 

Hoà Thượng Thích Thiện Pháp