Post: : Admin

Trần gian cung đón Đản Sanh Mỗi Tâm mỗi Bụt viên thành nguyện xưa Quản chi tạt gió xan mưa Hoa ưu đàm nở, hương vừa ngát đây...
 
Tháng Tư em mĩm nụ cười
Chấp tay lễ Phật ! Ơi mười phương hoa .
Nam mô Từ Phụ Thích Ca
Ứng thân Khánh Đản để mà trang nghiêm
Quê hương non nước ba miền
Dựng nêu đất Bụt - bình yên dân lành...
 
Trần gian cung đón Đản Sanh
Mỗi Tâm mỗi Bụt viên thành nguyện xưa
Quản chi tạt gió xan mưa
Hoa ưu đàm nở ,  hương vừa ngát đây .
 
                  ***
Tháng Tư em trẫy hội nầy
Vầng trăng tự tánh tròn đầy Tam Quy
Phân thân bất khả tư nghì
Phật thân Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu
Phật Kim Cương Tuệ rộng sâu
Ta bà ngũ trược làu làu ứng thân.
 
Đất kia Địa Tạng trong ngần
Nước kia Cam lộ Quan Âm nuột nà
Non kia hiện bóng Thích Ca
Thế gian Tịnh Độ Di Đà tròn ngôi.
 
Dừng chân trở bước bồi hồi
Mừng vui Khánh Đản em ngồi hát ca
Tháng Tư đồng vọng ngân nga
Hồng ân Phật Tổ chan hòa mười phương .
 
HẠNH PHƯƠNG