Post: : Admin

Phật học đời sống, xin giới thiệu chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền. Một bậc thầy đạo cao đức trọng đã thị tịch tại Tu viện Quảng Hương Già Lam (498/11 Lê Quang Định, Q.Gò Vấp) ngày 27-11-2017, trụ thế 86 năm, 62 hạ lạp.Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Ba trừng tâm nguyệt hiện

Nhãn ế loạn hoa sanh
Đức Chơn tâm thường tịnh

Hải Tánh tự nhiên thanh

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Hòa thượng Thích Đức Chơn là bậc thầy đạo hạnh từ bi, Ngài luôn được Tăng Ni Phật tử khắp nơi tôn kính, cung thỉnh chứng minh đàn tràng khi có Đại lễ diễn ra.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Hoà Thượng tuổi nay đã bát tuần

Vẫn thường ngồi thỉnh tiếng chuông ngân
Phá tan vọng tưởng trong ba cõi
Dẹp sạch vô minh ở sáu trần
Cánh hạc nhẹ bay trong ánh đạo
Hoa đàm hương ngát khắp thiên nhân
Viên minh đức tánh tâm thường tĩnh
Chơn tính biển sâu vốn trong ngần.*
Cảm tác khi thấy đích thân Hoà thượng Viện chủ ngồi thỉnh chuông U minh trong đại lễ tưởng niệm Ôn Già Lam.
(Đệ tử Phước Châu) hai câu cuối lấy ý trong bài kệ phú pháp của Ôn Già Lam đặt cho Ôn Viện chủ.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Dâng Ôn nhánh hoa

hương sắc đậm đà
Giới Định Huệ học
đức từ lan xa

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Tăng chúng và quý Phật tử khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang và Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Cố HT. Thích Đức Chơn; cố HT Thích Quang Đạo dâng hương lễ Tổ tại Tu viện Quảng Hương Già Lam ngày về cội 28/03/2017.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Tăng chúng chụp cùng Hòa thượng viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam - Tết Bính Thân.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Cố Hòa thượng Thích Đức Chơn cùng cố Hòa thượng Thích Quang Đạo truyền giới thập thiệp cho Phật tử tại Tu viện Quảng Hường Già Lam năm 2015.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

GĐPT Đức Chơn cài Hoa hồng cho Ôn Già Lam mùa Vu Lan 2016.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Ôn Già Lam đạo từ mùa Vu Lan 2016.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Bậc thầy cao cả, hiền hòa và dung dị.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Hòa thượng Thích Đức Chơn đọc diễn văn Lễ Kỳ Siêu - Kỳ An nạn nhân động đất tại Nepal ngày 4/5/2015.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Hoà thượng THÍCH ĐỨC CHƠN, Hoà thượng THÍCH QUANG ĐẠO chứng minh đêm về cội tháng 4 năm 2015.

Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Từ Lâm Tế Chánh tông Tứ thập tứ thế Quảng Hương Già Lam Tu viện Viện chủ Húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, Tự ĐỨC CHƠN, Hiệu HẢI TÁNH, Phạm công Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh Ân sư Tân viên tịch.


Hạo Nhiên
Tang lễ cố HT Thích Đức Chơn:

>>Video lễ thọ tang cố HT Thích Đức Chơn

>>Điếu văn tưởng niệm HT Thích Đức Chơn
>>Tang lễ cố HT Thích Đức Chơn
>>HT Thích Đức Chơn viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam viên tịch

>>Lễ nhập kim quan cố HT Thích Đức Chơn