Post: : Admin

Câu đối, hoành phi là nét văn hóa đặc trưng được các bậc Thầy giỏi, chuyên làm đối và ghi các câu hay mang ý nghĩa đạo lý Phật giáo được chạm trỗ lên gỗ hoặc khắc ghi lên đá...Các tự viện, tịnh xá, tịnh thất nơi thờ phụng Tam-bảo thời xưa cho đến ngày nay, thường sử dụng chữ Hán, chữ Nôm khắc ghi lời hay lên các trụ cột chánh điện, cổng tường nhằm nhắc nhở, nhắn gửi người tu học Phật pháp hướng thượng.


Sau đây là những câu đối Hán Nôm, bức hoành phi được chạm trỗ lên gỗ, khắc lên đá. Giúp quý Thầy, Sư cô tham khảo tiện bề sử dụng trong việc xây dựng chùa tháp, tăng phòng, điện thờ Phật, Bồ-tát...


Bảng khắc gỗ chữ hán 'Khách đường'

Chữ hán khắc trên đá 'Chư ác mạc tác' tạm dịch: Chớ làm các điều ác

Chữ hán khắc trên đá 'Chúng thiện phụng hành' tạm dịch: Vâng làm các điều lành

Hoành phi 'Niệm Phật đường'

Hoành phi khắc gỗ chữ hán 'Hộ pháp già lam'

Hoành phi khắc gỗ chữ hán 'Pháp tướng trang nghiêm'

Hoành phi khắc gỗ chữ hán 'Thiền phong vĩnh chấn'

Thần thông mạc trắc.... giác hôn mê đô thuyết ngã chơn thật thật thị nễ chơn
Hành thượng vô phạ kinh hãi thế tục tu tri thánh diệc bất đồng phàm tích

Thiên nhãn quán trần thế thiên thủ thừa quần mê vi kỳ sự cố xưng ma ha tát
Đại bi bạt chúng khổ đại từ hưng chư lạc bất kính thử tâm hà danh nhất Phật thừa

Thanh tịnh pháp thân vạn đức trang nghiêm vi diệu tướng
Kim đồng lập Phật tam chúng... nguyện tác từ thuyền.

Vô thiền hữu tịnh độ vạn tu vạn nhơn khứ
Đản đắc kiến Di Đà hà thu sầu bất khai ngộ

Hữu thiền hữu tịnh độ du như đái giác hổ
Hiện thế vi nhơn sư đương lai tác Phật tổ.Việt Xuân - Phật học đời sống