Post: : Admin

Sau khi hỏi đạo các nơi nhưng không được thỏa mãn, Bồ tát đi đến tụ lạc Ưu Lâu Bệ La (Uruvela) bên mé sông Ni Liên Thiền (Nairajanà) thuộc Đông Bắc Ấn, trong rừng Khổ Hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như đồng tu khổ hạnh.Bồ-tát tu khổ hạnh

Mỗi ngày Bồ tát chỉ ăn một hạt mè, hạt đậu… thân thể gầy ốm đến nỗi chỉ da bọc xương. Trong thời gian sáu

năm, Ngài chống đối với các quân ma như: quân ma tham dục, quân ma đói khát, quân ma ái nhiễm, quân ma hôn thụy, quân ma sợ hãi… trải qua thời gian sáu năm nhưng vẫn không thâu hoạch được kết quả.

Ngài nhận thấy cuộc sống khổ hạnh hay phóng túng đều không phải là phương pháp đi đến giải thoát. Nhân

đó, Ngài xuống sông Ni Liên Thiền tắm gội sạch sẽ, thọ bát sữa của nàng Tu Xà Đề dâng cúng.

Năm người thị giả thấy thế tưởng Ngài thối chuyển liền bỏ qua xứ Ba La Nại Tư (Bàrànasi). Không nản lòng,

Bồ tát một mình đến xứ Phật Đà Già Da (Buddhagaya), lấy cỏ cát tường kết làm tòa ngồi dưới gốc cây Tất bát la (Pipala), mặt hướng về phương Đông phát nguyện rằng: “Nếu không chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề, Ta quyết không rời khỏi nơi này”. Phát nguyện xong, Bồ tát yên lặng nhập vào cảnh giới thiền tư trong vòng bốn mươi chín ngày.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)