Post: : Admin

15 mẫu cổng Tam quan chùa, trụ biểu đình đẹp dành cho bạn tham khảo trong quá trình xây dựng.Cổng tam quan mang ý niệm "ba cách nhìn" của Phật giáo gồm có: hữu quan, không quan, trung quan, thể hiện cái sắc (giả), cái không (Vô thường) và trung dung của cả hai. Giải thích thứ hai là tam quan là cửa của Tam bảo.

Thuyết khác thì cho rằng tam quan là "tam giải thoát môn" của Thiền tông gồm cửa Không, cửa Vô tác và cửa Vô tướng (Vô nguyện). Vì vậy mà các nước không thuộc Phật giáo Thiền tông không có xây cổng tam quan làm lối vào chùa.

Cổng tam quan chùa Huệ Chiếu - Kon Tum

Trụ biểu đình chùa

Trụ biểu đình thờ được xây bằng đá tổ ong nhìn rất cổ xưa.

Cổng tam quan chùa Nam Bắc không có gác cổ lầu và mái che.

Cổng tam quan đình người ta thường mở cửa hông tay trái.

Cổng đình làng Mai Xá Chánh.

Trụ biểu chùa

Cổng trụ biểu nghĩa địa.


Triệu Đà - Phật học đời sống