Post: : Admin

Những trú xứ nào có những Chư thiên tụ họp thì sẽ khiến tâm những vị quân vương, đại thần cai quản lãnh địa ấy hướng đến việc xây dựng trú xá.  Trú xá của Tăng Ni sinh trường trung cấp Phật học Hà Nội nơi đạo tạo Tăng tài

Trú xá của Tăng Ni sinh trường trung cấp Phật học Hà Nội nơi đạo tạo Tăng tài

Sự kiện này được nói đến trong kinh điển như sau:

"Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân Ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực, hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá"
(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

(Mahàparinibbàna sutta).


Lời bàn:

Đức Phật với thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh, Ngài liễu tri vạn pháp trong tam giới, thấy được những cảnh giới siêu hình đang hiện hữu mà phàm phu không sở hữu được những năng lực thần thông không thể nào thấy biết được. Tri thức của Đức Phật vô tận vô biên như lá cây trong rừng tuy nhiên những điều Ngài nói ra thì chỉ như lá trong nắm tay và những điều đó đem lại những lợi ích to lớn đến chúng sanh hữu duyên trên bước đường đoạn diệt khổ đau.

Trong vũ trụ bao la chứa đựng muôn ngàn bí ẩn về các thế giới siêu hình mà ánh sáng của khoa học đương đại chưa thể nào có thể soi đến được. Những việc làm hành động của chúng ta trong cuộc sống dù có bí mật đến đâu vẫn có chư thiên hay biết và tâm chúng ta vẫn lưu lại những kí ức về thiện nghiệp và ác nghiệp để rồi định luật nhân quả sẽ xét soi những gì ta đã tạo tác.

Bởi thế nên hành thiện, tích đức là con đường mang lại sự an vui to lớn và lợi ích lâu dài. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống