Post: : Admin

Nhiều khi trong sinh hoạt chúng ta vô tình khiến một số chúng sanh bị chết, như khi đi đứng vô tình giẫm chết các con kiến hay sâu bọ khi ấy ta không có chủ ý giết hại các sinh vật này mà chỉ là sự tác ý chú tâm đến công việc vô hình dung làm thương tổn đến sanh mạng của các chúng sanh hữu tình mà không có chủ đích và sự cố ý.Tuy vậy điều này lại không phạm vào giới sát sanh, giới này có 5 chi như sau:

<1- Chúng sinh có sinh mạng (pāṇo).
2- Biết rõ chúng sinh có sinh mạng (pāṇasaññitā).
3- Tâm nghĩ sát hại chúng sinh (vadhakacittaṃ).
4- Cố gắng sát hại chúng sinh (payogo).
5- Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng ấy (tena maraṇaṃ). (Nền Tảng Phật Giáo - Quyển III: Hành Giới, Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp)


Lời bàn: 

Khi hội đủ cả 5 chi này thì ta mới phạm giới sát sanh, sự vô tình của chúng ta trong công việc không có chủ ý làm hại chúng sanh ấy mà tâm lúc ấy đang hướng về một ý nghĩ khác ngoài việc sát sanh nên thiếu mất chi thứ 3 là tâm nghĩ sát hại chúng sanh. Do không hội đủ chi pháp nên chúng ta không phạm giới này.

Thời Đức Phật còn tại thế,có một vị tỳ kheo chứng Alahan nhưng bị mù mắt trên đường đi kinh hành đã làm chết các côn trùng,một số người đã trình lên Đức Phật sự việc này và Ngài cũng đã giải thích rõ về sự trong sạch của vị ấy. Chuyện vô ý làm chết chúng sanh gặp rất nhiều trong cuộc sống rất khó lòng tránh khỏi,một số người không biết. đã khởi lên những tâm bứt rứt, ăn năn về giới hạnh của mình từ đó sẽ làm cản trở sự phát triển đạo tâm. Bài viết này hi vọng làm sáng rõ một vài điều mà chúng ta chưa biết về giới luật và đem lại một vài lợi ích nhỏ nhoi trong việc giúp đỡ các bạn tu tập. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung