Post: : Admin

Thọ mạng của chúng sanh cũng do nghiệp định đoạt. Có rất nhiều người tìm đủ mọi cách để di trì thọ mạng của mình lâu hơn trên dương thế tuy nhiên cũng đành bất lực trước lưỡi hái của tử thần.Cụ bà 109 tuổi Jessie Gallan người sống thọ vui vẻ hưởng tuổi già

Muốn có tuổi thọ dài trước tiên cũng phải có nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe bằng việc gìn giữ cơ thể khang kiện bằng các thuật dưỡng sinh đồng thời giữ cho tinh thần bình an, vui vẻ, phấn chấn, hạn chế tối đa những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt đến các nội quan. Tuy vậy, việc sống chết thì vẫn do số mệnh định đoạt. Đức Phật có nói trong kinh điển tại sao có những người sống lâu như sau:

"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình."
(Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

(Cùlakammavibhanga sutta).


Lời bàn:

Việc sát sanh khiến cho tuổi thọ của các chúng sanh khác bị ngắn đi đồng nghĩa với chủ nhân tạo tác hành động bất thiện nghiệp này cũng phải gánh chịu sự tổn giảm tuổi thọ theo lí nhân quả. Từ bỏ hành động sát sanh thuộc về vô úy thí ban phát sự bình an đến chúng sanh hữu tình với tâm từ ái bao la đây là con đường đạt đến những cõi tái sanh an lành khi thân hoại mạng chung và điểm đến của sự trường thọ.Chính cái tâm từ ái, bao dung thương xót không làm hại chúng sanh cũng đã khiến cho thân tâm an lạc từ đó tuổi thọ được kéo dài. Tuy nhiên, việc tận dụng những phút giây còn hiện hữu trên thế gian này để tu tập hay sống tốt đời đẹp đạo đó mới là điều đáng quý và chúng ta thì hãy tùy duyên thuận theo nghiệp lực, còn duyên thì ở hết duyên thì đi và gắng sống làm sao để hiện tại bình yên và ra đi trong an lành hạnh phúc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An