Post: : Admin

Vì sao tôi chỉ tôn thờ và niệm Đức Phật Thích Ca mà không niệm vị Phật nào khác (Trích câu hỏi của một số Phật tử hỏi tại sao tôi chỉ tu thiền và niệm phật Thích Ca mà không niệm Phật nào khác, trong khi thì mọi người chỉ niệm Phật Di Đà).Vì sao tôi chỉ tôn thờ và niệm Đức Phật Thích Ca mà không niệm vị Phật nào khác?

Vì sao tôi chỉ tôn thờ và niệm Đức Phật Thích Ca mà không niệm vị Phật nào khác?

Bởi vì: 

Con đã đi tìm Đức Thế Tôn 
Từ hồi còn ấu thơ 
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn 
Từ khi mới bắt đầu biết thở 
Con đã ruỗi rông vạn nẻo đường hiểm trở 
Với niềm đau khắc khoải
Với trăm thương ngàn nhớ 

Trên bước đường hành hương.


Đức Phật là người tìm ra con đường giác ngộ, không thầy chỉ dạy tự mình chứng đạt chân lý tứ diệu đế và bát chánh đạo, kể từ đó giáo pháp được lưu truyền .
Và khi chúng ta đến quy y, thì chúng ta cũng quy y với Ngài mà không phải là một vị Phật nào khác. Học hỏi tu tập và nương tựa vào giáo pháp và Tăng đoàn của Ngài.

Tất nhiên Đức Phật không thừa nhận chỉ mình Ngài là Phật, mà có các vị Phật quá khứ đã thành và có các vị Phật tương lai sẽ thành. Tuy nhiên các vị Phật quá khứ đã hoàn thành sứ mạng độ sanh với kiếp sống cuối cùng của một Bậc Toàn Giác trong kiếp quá khứ đó, và đến lúc hết duyên các Ngài sẽ nhập vô dư y Niết Bàn, có nghĩa là chấm dứt sanh tử luân hồi, thì các ngài không còn tồn tại dưới thân tứ đại trong một hành tinh nào để mà nói pháp hoá độ chúng sanh. 


Còn Phật tương lại sẽ thành là các vị Bồ Tát đang thực hành các công hạnh Ba La Mật như Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn chờ ngày đầy đủ duyên lành và quán thấy nhân duyên đầy đủ để tái sanh hoá độ chúng sanh. ( tất nhiên còn rất lâu dài)


Như vậy quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Thì hiện tại chỉ duy nhất là Đức PHẬT THÍCH CA. Là người giác ngộ ra giáo pháp qua sự nổ lực thực hành thiền định và tuệ quán, qua chân lý tứ diệu đế và bát chánh đạo, như vậy giáo pháp được Ngài tuyên thuyết và giảng dạy cho chúng ta hiện nay. Và bây giờ Ngài cũng nhập Niết Bàn, Ngài không trụ ở một thế giới nào trong vô số hành tinh khác, Ngài ví như củi hết lửa tắt không còn tàn dư, chỉ còn lại giáo pháp của Ngài đang hiện hữu giữa cỏi ta bà mà chúng ta đang ở, và chúng ta đang hành trì giáo pháp Ngài qua kinh tạng Nikaya và giới luật được tuyên thuyết. ( và một số kinh sách khác nếu biết chọn lọc)


Như vậy thờ Ngài, niệm Ngài mỗi ngày là để tôn kính đãnh lễ tri ân đến Ngài, và nguyện nổ lực thực hành giáo pháp.
Đức Phật dạy những ai tôn thờ, cung kính, cúng dường, hương, hoa, đèn, quả đến Ngài không phải là cúng dường cao thượng, cúng dường cao thượng và thiết thực nhất là thực hành giáo pháp và lấy giới luật làm thầy, khi nào giới luật còn là phật pháp còn, giới luật mất là phật pháp mất. 
Như vậy thờ Đức Phật Thích Ca trong kiếp hiện tại đây cũng chỉ là biểu tượng của giáo pháp, vì Ngài đã nhập Niết Bàn, chỉ còn lại là giáo pháp và thực hành giáo pháp là điều quan trọng, cũng như Ngài còn tại thế thì cũng chỉ là thực hành giáo pháp mà không phải là vấn đề thờ cúng Ngài. 

Cho nên tôi chỉ tôn thờ một Đức Phật Thích Ca trong kiếp hiện tại, là người thực việc thực, có đường lối tu tập, có giáo pháp khai ngộ, có lộ trình giải thoát , có quả vị tu chứng........


Để bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc và thể hiện niềm tôn kính cao cả với Đức Phật và giáo pháp mà tôi đang quay về nương tựa và tu tập mỗi ngày. 
Không có gì có thể thay đổi niềm tin chân thật này. Cho dù có thịt nát xương tan, có trả nghiệp quá khứ còn lại, cũng nhất quyết không van xin khấn vái một đấng quyền năng nào. Đây là bài học giác ngộ của pháp trên nhân quả nghiệp báo, của người con Phật . Có niềm tin kiên định như vậy mới chấm dứt khổ đau luân hồi.
Nếu Ngài có giới thiệu cho một vị Phật khác, hay một giáo chủ khác thì tôi cũng không theo. Nếu nghi ngờ về giáo pháp và con đường giác ngộ giải thoát của Ngài thì tôi không bao giờ đến quy y với Ngài . 
Vì tất cả những vị Phật mà Ngài giới thiệu ở quá khứ cũng chỉ là chứng minh cho chúng sanh thấy là tất cả chúng ta đều có khả năng giác ngộ giải thoát nếu chúng ta nổ lực tu tập đúng lộ trình bát chánh đạo. 

Như vậy chỉ có kiếp này là giáo pháp được Ngài chứng ngộ, được Ngài khai thị, được Ngài tuyên thuyết. Chúng tôi chỉ tin tưởng tuyệt đối. Còn lại quá khứ hay tương lai chỉ là ước lượng của thời gian, chỉ có pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. CON XIN ĐEM HẾT LÒNG THÀNH KÍNH LÀM LỄ ĐỨC THẾ TÔN NGÀI LÀ BẬC A LA HÁN CHÁNH ĐẲNG GIÁC DO NGÀI TỰ NGỘ KHÔNG THẦY CHỈ DẠY.


Mỉm Cười