Post: : Admin

Tu Trong Bổn Phận (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB 
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093


Bài pháp của thầy Pháp Hòa:

>>Sợ ma - ĐĐ Thích Pháp Hòa