Post: : Admin

Để chuẩn bị tốt cho khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ, Hòa thượng Giác Tuấn tri sự trưởng Giáo đoàn 6 chỉ dạy Chư tôn đức Tăng – Ni trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng vân tập về tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh đơn vị đăng cai khóa tu lần thứ 30 của Hệ phái để phụ công quả dọn dẹp, thiết trí cảnh quan chuẩn bị cung đón Chư tôn đức 6 Giáo đoàn quang lâm về tu tập.Được biết khóa tu Hệ phái Khất sĩ diễn ra 1 năm 3 lần định kỳ vào các tháng 3,9,11 trong năm.

Và các khóa tu này Chư tôn đức Tăng của 6 Giáo đoàn vân tập về đơn vị đăng cai để tu tập, học Chơn lý của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang cũng như thúc liễn thân tâm, trao dồi hạnh đức.


Diệu Anh