Post: : Admin

Muốn thành tựu thiền định, trước hết và quan trọng nhất phải vượt qua chướng ngại năm triền cái. 1-Hôn trầm, 2-Hoài nghi, 3-Sân hận, 4-Trạo hối và 5-Dục tham là năm thứ tạp chất, cấu uế khiến cho tâm bị trói buộc vào các dục và làm ngăn che, chướng ngại thiền định, trí tuệ...Tháo gỡ trói buộc và ngăn che để vào thiền

Tháo gỡ trói buộc và ngăn che để vào thiền

Một thời Thế Tôn trú giữa những người Sumbha, tại thị trấn Setaka dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm cấu uế này đối với vàng. Đó là sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. Do những cấu uế này, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh chịu sử dụng.


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, có năm cấu uế của tâm. Đó là dục tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Chính những cấu uế này khiến tâm bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh được định tỉnh để đoạn diệt các lậu hoặc.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, phẩm Triền cái, phần Cấu uế, NxbTôn Giáo, 2002, tr.146)

LỜI BÀN:
Trong công nghệ luyện kim, việc thanh lọc các tạp chất ra khỏi quặng là một trong những công đoạn quan trọng để tác thành chất lượng sản phẩm. Cũng vậy, trong lĩnh vực luyện tâm, điều tối cần là phải loại bỏ những cấu uế, dơ bẩn ra khỏi tâm thì mới có thể điều phục tâm trở thành thanh tịnh.


Muốn thành tựu thiền định, trước hết và quan trọng nhất phải vượt qua chướng ngại năm triền cái. 1-Hôn trầm, 2-Hoài nghi, 3-Sân hận, 4-Trạo hối và 5-Dục tham là năm thứ tạp chất, cấu uế khiến cho tâm bị trói buộc vào các dục và làm ngăn che, chướng ngại thiền định, trí tuệ. Do vậy, bước đầu thanh lọc tâm cũng chính là nỗ lực tịnh hóa năm món trói buộc và ngăn che này.


Tâm chúng ta chẳng bao giờ yên lặng mà luôn bị khuấy động. Chỉ cần ngồi yên vài phút thôi thì rất dễ dàng nhận ra điều ấy. Bước đầu thực tập thiền định, năm triền cái này là trở lực chủ yếu khiến hành giả khó đạt đến nhất tâm. Tuy nhiên, nếu hành giả tinh tấn nhiếp tâm vào đề mục (niệm hơi thở chẳng hạn…) đồng thời ghi nhận một cách rõ ràng về sự xuất hiện, tồn tại và ra đi của năm triền cái cùng các phiền não khác (nếu có) thì dần dần sẽ thiết lập được chánh niệm, an trú vững chãi trong đề mục.


Phát triển năm Thiền chi 1-Tầm (đối trị Hôn trầm), 2-Tứ (đối trị Hoài nghi), 3-Hỷ (đối trị Sân hận), 4-Lạc (đối trị Trạo hối), và 5-Nhất tâm (đối trị Tham dục) đồng thời giữ vững chánh niệm tỉnh giác là vũ khí sắc bén để tiêu diệt năm triền cái. Do đó, thực tập chánh niệm thường trực đến cao độ, phát triển năm Thiền chi sung mãn là nền tảng quan trọng để vượt qua sự trói buộc và ngăn che của triền cái, mới có khả năng tiến vào Sơ thiền.


Từ Sơ thiền tiếp tục tu tập xả ly và chứng đạt Tứ thiền. Sau đó nỗ lực thiền quán về vô ngã, triệt tiêu mười kiết sử chứng đắc các Thánh vị từ Tu đà hoàn đến A la hán. Đây là một chặng đường dài, điểm xuất phát vẫn là đoạn trừ năm triền cái để tiến tu thiền định. Cũng như vàng ròng có thể làm vô số đồ trang sức quý báu nhưng trước hết cần phải tinh lọc, gạn đục khơi trong.

QUẢNG TÁNH