Post: : Admin

Tâm thích phóng túng buông lung theo trần cảnh, thích được thỏa nguyện những ước mơ, ham muốn và chạy theo những gì quyến rũ, tịnh hảo của dục lạc ngũ trần và sân si phiền muộn khi gặp những điều bất toại nguyện, trái ý nghịch lòng.Phóng dật là con đường đưa đến khổ đau trong sinh tử luân hồi và dẫn tới vòng luẩn quẩn của tử sinh dài vô tận.

Tâm ý của bạn buông lung

Trong Tăng Chi Bộ Kinh,Đức Phật có nói đến tầm nguy hại của phóng dật như sau:

"8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Với người phóng dật, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).

Khi để tâm bị phóng túng, buông lung, chạy theo những ý nghĩ trong phù du ảo mộng đôi khi làm cho bất thiện pháp tăng trưởng quảng đại và thiện pháp bị tàn lụi bởi khi những điều tâm muốn không được thành tựu hay gặp những cảnh trái ý nghịch lòng sẽ khiến phiền não phát sanh làm lu mờ thiện pháp và thế là khổ đau sanh khởi.Phóng dật là con đường đưa đến sanh, lão, bệnh, tử và muôn vàn khổ đau khác trong vòng luân hồi sinh tử dài vô thủy vô chung, chỉ có hành trì theo giáo Pháp của Đức Phật, thực hành chánh niệm tỉnh giác ngay trong phút giây hiện tại mới đem lại sự bình an và hạnh phúc lâu dài.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An