Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Phước Đường đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 18giờ 53 phút ngày 12 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, số 9 Rue Neuchatel, 91140 Villebon/Yvette, Paris (Pháp). Cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký ngày 13/7/2017.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017
 
CÁO PHÓ
 
-   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
-   Thiền viện Trúc Lâm Paris
-   Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp
-   Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC ĐƯỜNG 
Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp;
Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Paris.
 
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 18giờ 53 phút ngày 12 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, số 9 Rue Neuchatel, 91140 Villebon/Yvette, Paris (Pháp).

* Trụ thế : 85 năm              * Hạ lạp : 49 năm
 
- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào ngày 14 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu).
- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Thiền viện Trúc Lâm Paris.
- Lễ viếng từ ngày 14 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2017 (21- 25/6/Đinh Dậu).
- Lễ Trà tỳ được cử hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Đinh Dậu).
 
 Nay Cáo Phó
                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH
 (đã ký)
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN